– Når man fø­ler seg mak­tes­løs

Le­ser­nes me­ning: Alle av oss som har barn øns­ker at de skal ha det bra. No­en av oss har opp­levd at bar­na våre ikke har det bra.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Li­sa Ja­kob­sen

D et kan va­ere at vi har barn med la­er­e­vans­ker, syk­dom­mer, psy­kis­ke pro­ble­mer, el­ler at de blir mob­bet på sko­len.

Når det gjel­der mob­bing, kan vi ta kon­takt med sko­len. Men hva om sko­len el­ler and­re for­eld­re ba­ga­tel­li­se­rer det vi sier? Hva om sko­len set­ter inn til­tak og til­ta­ke­ne ikke fun­ge­rer? Hva om rek­to­ren sier at han/hun har taus­hets­plikt, og kan ikke for­tel­le oss hvil­ke til­tak de har satt inn oven­for mob­ber­ne? Det­te er for­res­ten ulov­lig, rek­to­ren skal for­tel­le mobbe­of­fe­ret og for­eld­re hvil­ke til­tak som er satt inn mot mob­ber­ne slik at de kan føle seg tryg­ge­re.

Ja, hvis sko­len ikke kla­rer å stop­pe mob­bin­gen kan vi ta det til et høy­ere nivå, vi kan ta det opp med kom­mu­nen.

Hva om vi tar det til et høy­ere nivå, men får ikke hjelp li­ke­vel? Hva om vi mø­ter bort­for­kla­rin­ger, skep­sis, til og med ag­gres­si­vi­tet? Hva om kom­mu­nen sier at de me­ner at det er trygg for våre barn å gå på sko­len, men bar­na våre er for red­de til å gjø­re det?

Da kan vi kla­ge til Fyl­kes­man­nen. Men hva om Fyl­kes­man­nen får be­skjed fra sko­len el­ler kom­mu­nen at de har løst alt sam­men, uten at de egent­lig har gjort det? Hva om Fyl­kes­man­nen da trek­ker seg ut av sa­ken uten at ting er løst? Hva gjør man da?

Til dere som sit­ter i for­mann­ska­pet og opp­vekst­ut­val­get:

Tenk deg at bar­net el­ler barne­bar­net ditt blir ban­ket opp på sko­len, og du må hen­te ham og ta han hjem. Det er ikke førs­te gan­gen det skjer, og sko­len har al­le­re­de lo­vet å set­te inn til­tak, uten at det fun­ger­te. Tenk deg at sko­len ikke kan ga­ran­te­re deg at han ikke blir ban­ket opp da­gen etter­på. Vil­le du ha va­ert trygg med å sen­de bar­net ditt til sko­len da?

En an­nen si­tua­sjon: Tenk deg at du blir nødt til å søke om at bar­net ditt kan gå på en an­nen sko­le, for­di de blir mob­bet og sko­len ikke gjø­re noe med det. Bar­net ditt kan ikke va­ere sam­men med res­ten av ven­ne­ne sine, de må be­gyn­ne på en helt ny sko­le, og kan­skje ikke får opp­føl­ging for den mob­bin­gen de har blitt ut­satt for. Vil­le ikke du ha lurt på når tid sko­len og kom­mu­nen skal fik­se ting slik at bar­net ditt kan gå til­ba­ke til den sko­len de har krav å gå på?

Det er ille nok å ha et barn som er redd for å gå på sko­len, og ille nok å va­ere en mor el­ler far som ikke vet om bar­net skal ban­kes opp da­gen etter­på – for­eld­re bør kun­ne kla­ge uten å tref­fe mot­stand når de prø­ver å for­sva­re bar­na sine. Spe­si­elt på kom­mune­nivå.

Når en sko­le el­ler kom­mu­nen ikke tar tak i ting, el­ler de sier at de har gjort det men egent­lig ikke har gjort det, el­ler til­ta­ke­ne de kom­mer med bi­drar til mer ska­de hos mobbe­of­fe­ret iste­den­for å få slutt på mob­bin­gen … Ja, da fø­ler man seg mak­tes­løs.

Når sa­ken med de bar­na som måt­te byt­te sko­le tas opp av for­mann­ska­pet/opp­vekst­ut­val­get, bør dere stil­le føl­gen­de spørs­mål:

1. Hvil­ke til­tak had­de sko­len satt inn for å hind­re at dis­se bar­na som måt­te byt­te sko­le ikke skul­le bli mob­bet?

2. Hvor­for måt­te de li­ke­vel byt­te

sko­le?

3. Det er et og et halvt år si­den for­eld­re­ne først tok kon­takt med sko­len om det­te. Når ble kom­mu­nen kob­let inn? Hvor­dan kun­ne det­te skje over så lang tid uten at noe ble gjort? Fikk for­eld­re­ne en­kelt­ved­tak med en gang slik som lo­ven kre­ver, el­ler måt­te de be om å få det?

4. Fin­nes det barn på den sko­len som fort­satt blir mob­bet? I så til­fel­le hva gjør sko­len for å ret­te på det?

5. Har de som job­ber på råd­hu­set stått bak for­eld­re­ne og støt­tet dem i den­ne sa­ken?

6. Er det mu­lig for dere po­li­ti­ke­re å få ut­ta­lel­ser fra for­eld­re­ne om hvor­dan de har opp­levd det­te slik at dere får høre beg­ge si­der av sa­ken?

7. Hva gjør kom­mu­nen for at dis­se bar­na kan gå til­ba­ke til den sko­len de har krav å gå på?

8. Hva gjør kom­mu­nen for at dis­se fem barn skal kom­me gjen­nom det­te uten å ha psy­kis­ke pro­ble­mer se­ne­re?

Vi som har barn som ble (og blir) mob­bet i Grim­stad­sko­len vil vite at for­mann­ska­pet kom­mer til å ta tak i det­te. Si­den det­te blir et luk­ket møte, hå­per jeg at dere stil­ler de vik­ti­ge spørs­må­le­ne som må stil­les for å få slutt på mob­bin­gen, samt for­lan­ge at dere får en rap­port sna­rest om si­tua­sjo­nen har for­bed­ret seg, og ikke bare «ta det­te til ori­en­te­ring».

Taus­hets­plik­ten oven­for ele­ver er vik­tig, men det kan også mis­bru­kes. Barn med at­ferds­pro­ble­mer skal be­skyt­tes, men ikke hvis de mob­ber and­re ele­ver, og sko­len ikke gjø­re noe for­di det gjel­der et barn med at­ferds­vans­ker. Man har hel­ler ikke lov til å bru­ke taus­hets­plik­ten til ska­de for and­re barn og de­res for­eld­re.

Mob­be­re skal ikke få lov til å fort­set­te å mob­be, de skal få hjelp til å slut­te med mob­bin­gen. Sko­len/ kom­mu­nen har fle­re in­stan­ser som kan hjel­pe dem med det­te, blant an­net PPT og BUP. No­en gan­ger må sko­len få eks­tra res­sur­ser for å iva­re­ta dis­se ele­ve­ne, og det er mu­lig at den­ne sko­len har ikke fått det­te.

Vi som har barn som ble (og blir) mob­bet i Grim­stad­sko­len vil vite at for­mann­ska­pet kom­mer til å ta tak i det­te. Li­sa Ja­kob­sen

ARKIVBILDE

SPØRS­MÅL: Li­sa Ja­kob­sen pe­ker på en rek­ke punk­ter i det­te inn­leg­get som hun me­ner po­li­ti­ker­ne må ta opp i sa­ker som gjel­der mob­bing i Grim­stad­sko­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.