– Vi er nok nys­gjer­ri­ge

Grim­stad fa­mi­lie­sen­ter har va­ert til i 13 år. Må­let er å hjelpe fa­mi­li­er med stort og smått, alt fra al­vor­li­ge sa­ker til hver­dags­li­ge ut­ford­rin­ger.

Grimstad Adressetidende - - FOR­SI­DE - Ca­mil­la Hov­stø ca­mil­la@gat.no

I 14 år har fa­mi­lie­sen­te­ret hjul­pet fa­mi­li­er i Grim­stad, og øns­ker å ha en lav ters­kel.

– Det vik­tigs­te for oss er at fa­mi­li­er i Grim­stad fø­ler at de kan kom­me til oss, uan­sett hva de måt­te lure på el­ler ha ut­ford­rin­ger med, sier fa­mi­lie­te­ra­peut Hanne John­sen, som sam­men med fa­mi­lie­te­ra­peut Ha­rald Linde­mann og kom­mune­psy­ko­log Jens T. Jense­ni­us ut­gjør fa­mi­lie­sen­te­rets stab på Dømme­s­moen.

Åpen dør

Fa­mi­lie­sen­te­ret skal va­ere lett til­gjen­ge­lig med in­for­ma­sjon og kom­pe­tan­se, gi vei­led­ning til for­eld­re, og sam­ta­ler til­pas­set den en­kel­te fa­mi­li­en. De har mel­lom 500 og 600 sa­ker i året.

Fa­mi­lie­sen­te­ret sam­ar­bei­der med bå­de po­li­ti og barnevern om al­vor­li­ge fa­mi­lie­sa­ker. De er en del av Fa­mi­li­ens Hus på Dømme­s­moen, som om­fat­ter tje­nes­ter fra helse­tje­nes­ten, vei­led­nings­og ut­vik­lings­tje­nes­ten, og barne­vern­tje­nes­ten. – Vi gjør det bed­re med sam­ar­beid. Og vi er in­ter­es­sert i hva folk sy­nes om det vi til­byr. Vi kom­mer til å hen­ven­de oss til tid­li­ge­re bru­ke­re, slik at vi kan for­bed­re oss, sier Linde­mann.

Aha-opp­le­vel­ser

John­sen sy­nes job­ben er me­nings­full, spe­si­elt i til­fel­ler der små til­tak fø­rer til stor end­ring.

– Det kan skje mye i sam­ta­ler mel­lom barn og for­eld­re, bare det å si ting høyt og lyt­te til hver­and­re kan gi noen aha-opp­le­vel­ser. Hvis barn og unge er red­de for ting, for ek­sem­pel for å gå til sko­len, at noen skal dø, el­ler lig­nen­de, er det godt for dem å slip­pe å gå med det­te ale­ne, men å kun­ne snak­ke om det som fore­går inni dem, sier John­sen.

– Det er en spen­nen­de jobb, og gøy å få et inn­blikk i så man­ge uli­ke fa­mi­li­er. Vi er nok litt nys­gjer­ri­ge på folk, sier Linde­mann

– Det kan va­ere lett å ten­ke at barn er vans­ke­li­ge el­ler umu­li­ge, men of­te er kropps­språk og opp­før­sel et språk, det er de­res måte å si ifra om noe de sy­nes er vans­ke­lig. Det­te må vi ten­ke an­ner­le­des om. Ad­ferd skal ikke re­gu­le­res først og fremst, men for­stås, leg­ger Linde­mann til.

– In­gen øns­ker å va­ere umu­lig el­ler vans­ke­lig, sier psy­ko­log Jens T. Jense­ni­us.

Fa­mi­lie­sen­te­ret mø­ter blant and­re voks­ne som sli­ter med å va­ere for­eld­re, for­di de ikke fikk en god opp­vekst selv da de var små. De job­ber mye med fore­byg­ging og tidlig inn­sats.

Flest fa­mi­li­er kom­mer etter an­be­fa­ling fra fa­mi­lie, ven­ner, helse­sta­sjon, sko­ler og fast­le­ger. Fa­mi­lie­nes ut­ford­rin­ger spen­ner over stor va­ria­sjon in­nen­for psy­kisk hel­se og re­la­sjons­pro­ble­ma­tikk - in­klu­siv rus, vold, mob­bing og skole­fra­va­er.

De fles­te som be­nyt­ter seg av sam­tale­til­bud ved Fa­mi­lie­sen­te­ret, kom­mer mel­lom en og fem gan­ger. Noen kom­mer fle­re gan­ger, over tid. Fa­mi­lie­sen­te­ret blir også kon­tak­tet igjen av per­soner som har fått hjelp for fle­re år til­ba­ke, som sø­ker ny hjelp med and­re pro­blem­stil­lin­ger.

Tidlig inn­sats

Fa­mi­lie­sen­te­ret har hatt fo­kus på barn og vold si­den opp­start gjen­nom å ar­ran­ge­re kurs og se­mi­na­rer. Fa­mi­lie­sen­te­ret har fle­re ty­per hen­ven­del­ser der barn lever i fa­mi­li­er der voks­ne ut­øver vold. Vol­den om­fat­ter alt fra en­gangs­hen­del­ser til grov vold over tid. Fa­mi­lie­volds­team­et er et av­talt sam­ar­beid mel­lom po­li­ti­et, barne­vern­tje­nes­ten og Fa­mi­lie­sen­te­ret. Må­let er at for­eld­re/fore­sat­te stop­per vol­den og gjør det trygt for bar­na. Fo­kus er å an­svar­lig­gjø­re de voks­ne og å øke for­eldre­kom­pe­tan­sen. Man­ge sa­ker føl­ges fra et halvt til ett år og noen over fle­re år.

Det ar­ran­ge­res også fore­byg­gen­de kurs for for­eld­re som selv har opp­levd vold, som kur­set «Bryt volds­ar­ven»

GI­VEN­DE: Fa­mi­lie­te­ra­peu­ter Hanne John­sen og Ha­rald Linde­mann samt kom­mune­psy­ko­log Jens T. Jense­ni­us (i midt­en) sy­nes det er gi­ven­de å hjelpe fa­mi­li­er i Grim­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.