Me­get i sløyd, lite godt i lyd

Le­ser­nes me­ning: Øystein Sun­de med sitt band «Me­get i sløyd», holdt en for­ry­ken­de kon­sert i Ca­ti­li­na 3 fe­bru­ar.

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN - Kjeld Mal­de

Men hvor­for må or­kes­te­ret over­døve teks­te­ne? Or­kes­te­ret be­står av fan­tas­tis­ke mu­si­ke­re som trak­te­rer sine uli­ke in­stru­men­ter me­get vir­tuost. Men først når dis­se har for­latt sce­nen og Sun­de står ale­ne med sin gi­tar og frem­fø­rer teks­te­ne sine, var det mu­lig for meg å høre hva han skulle for­mid­le. I de 5 førs­te san­ge­ne druk­net teks­ten i høy lyd fra ban­det «Me­get i sløyd». Rett foran meg var det et ett kvad­rat­me­ter stort lyd­mikse­bord. Men å mik­se ly­den slik at man kun­ne skjel­ne or­de­ne i det som ble sun­get, var ty­de­lig­vis ikke mu­lig.

Rik­tig­nok kom­mer or­de­ne ut av Sun­des munn som er­ter av en sekk, i et for­ry­ken­de tem­po, men po­en­get for Sun­de må jo va­ere at pub­li­kum hø­rer hva han sier! Jeg hør­te åp­nings­num­me­ret etter­på på YouTu­be og da ble bak­grunns­mu­sik­ken dem­pet slik at teks­ten ble hør­bar. Og for en tekst. I til­legg var det im­po­ne­ren­de at det nes­ten ute­luk­ken­de var (for meg) nye san­ger fra Sun­des penn den­ne kvelden.

Det er mu­lig det bare var meg (med mine høre­ap­pa­ra­ter) som had­de dette pro­ble­met. Men med et pub­li­kum som til stor grad hø­rer til Sun­des ge­ne­ra­sjon, vil jeg tro det vil va­ere fle­re med ned­satt hør­sel.

ARKIVBILDE

KULTURHUSET: Kjeld Mal­de skry­ter av Øystein Sun­de og ban­det Me­get i sløyd. Men han kri­ti­se­rer lyd­mik­sin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.