ONS­DAG

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

BETANIA MENIGHETSSENTER: Is­ra­els ven­ner lå­ner Betania, de har et møte der Char­les Han­sen ta­ler.

FILADELFIA: ONS­DAG etter­mid­dag er det junior­klub­ben for barn i al­de­ren 8 til 12. år. I kveld er også ukens tema­un­der­vis­ning og em­net er «Bi­be­len, er den like ak­tu­ell i dag?». Olav Fja­er­li og Kje­til Ho­len. Åpent for alle! GRIMSTAD MISJONSKIRKE: Ons­dag kveld vil vi hol­de INTRO-sam­ling for dem som kun­ne ten­ke seg å bli in­tro­du­sert for ak­ti­vi­te­te­ne i me­nig­he­ten og til­bu­de­ne vi har i mi­sjons­kir­ka. Er du nys­gjer­rig på hvem vi er, og hva vi re­pre­sen­te­rer kan dette va­ere en flott mu­lig­het for deg til å fin­ne ut av mer!

KLUBBER OG for­enin­ger, bruk Adres­sa! Skriv om ar­ran­ge­men­te­ne de­res, en­ten på for­hånd el­ler etter­på. Send gjer­ne med det bil­de. E-post­adres­sen vår er: red@gat.no Inn­le­ve­rings­frist kl. 9 tre virke­da­ger før inn­rykk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.