– Jeg kjen­ner meg ikke ig

Råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim kjen­ner seg ikke igjen i Rag­nar Hol­viks be­skri­vel­ser av kom­mu­nen, og i hvert fall ikke av at det skal va­ere en ter­ror­ba­lan­se der le­de­re dek­ker over for hver­and­re.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - INN­KJØPS­SA­KEN

– Jeg og ord­fø­re­ren var i møte med Rag­nar Hol­vik 26. ja­nu­ar i år, og der in­for­mer­te han om hva han had­de for­klart og vars­let om i den­ne sa­ken, til hvem og når. Dette var helt ukjent for meg da, og dette er ukjent for man­ge av dem som job­ber tett på ham. Det har hel­ler ikke va­ert kjent i or­ga­ni­sa­sjo­nen at han har hatt en slik rol­le el­ler at det har va­ert en vars­ler hos oss. Det er i hvert fall så langt jeg kjen­ner til si­tua­sjo­nen og slik jeg har for­stått dette. Det at han har vars­let tid­li­ge­re i den­ne pro­ses­sen frem­står for meg der­for som re­la­tivt ryd­dig be­hand­let av ham.

Dette sier råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim til Adres­sa man­dag. Det gjør hun da­gen etter at Rag­nar Hol­vik, spe­sial­råd­gi­ver i Grimstad kom­mu­ne og råd­man­nens råd­gi­ver, send­te ut et fire si­ders brev til samt­li­ge kom­mune­styre­re­pre­sen­tan­ter der han står frem som vars­le­ren bak inn­kjøps­sa­ken, den mest om­tal­te sa­ken fra Grimstad kom­mu­ne det siste året. Med bre­vet fulg­te også en 23 si­ders power­point-pre­sen­ta­sjon som han holdt for kon­troll­ut­val­gets le­der Gunnar Top­land (H), le­der av Aust-Ag­der Re­vi­sjon IKS Kris­ti­an Fjell­heim Bak­ke og kon­troll­ut­val­gets sek­reta­er San­der Ha­ga Ask 19. april i fjor.

– Hans opp­le­vel­ser

Råd­man­nen sier det hun sier til tross for at det i BDO-rap­por­ten kom frem at Ag­der­pos­ten had­de hatt en el­ler fle­re kil­der på råd­hu­set som had­de for­talt om sa­ken. Rag­nar Hol­vik be­skri­ver også selv i bre­vet fle­re epi­so­der der han føl­te at hans iden­ti­tet og rol­le som vars­ler var blitt av­slørt, og at de som had­de mot­tatt var­se­let ikke har levd opp til for­tro­lig­hets­kra­vet.

– Hva sy­nes du om inn­hol­det i bre­vet?

– Inn­hol­det i bre­vet må han selv stå in­ne for. Det er jo hans opp­le­vel­ser og hans opp­fat­nin­ger av den­ne sa­ken, og det må han sva­re for, sier hun.

– Men hva sy­nes du som råd­mann om å få slike be­skri­vel­ser av kom­mu­nen?

– Jeg er jo opp­tatt av Grimstad kom­mu­nes ve og vel og ten­ker at vi tren­ger stor kraft og ener­gi til å ta fatt på de ut­ford­rin­ge­ne som lig­ger foran. Min opp­merk­som­het kom­mer der­for til å va­ere ret- tet mot å løse de ut­ford­rin­ge­ne som lig­ger foran. Sånn sett er det jo kre­ven­de for kom­mu­nen at vi må bru­ke kref­ter på å hånd­te­re dette, men det er li­ke­vel vik­tig å gjø­re det, sier råd­man­nen.

– Kjen­ner meg ikke igjen

– Så er det også slik at kom­mune­sty­ret har be­hand­let BDO-rap­por­ten som jo også dette bre­vet hand­ler mye om. Da har kom­mune­sty­ret gjort et om­fat­ten­de ved­tak som er råd­man­nens an­lig­gen­de og det jeg for­hol­der meg til, sier hun.

– Hva sy­nes du om at det blir gitt en så usmin­ket be­skri­vel­se av li­vet på inn­si­den av råd­hu­set, en be­skri­vel­se som så til de gra­der pe­ker på råd­menn, kom­mu­nal­sje­fer og le­de­re som gjen­nom år har luk­ket øyne­ne for og prøvd å hol­de skjult for folke­valg­te or­gan og of­fent­lig­he­ten om­fat­ten­de og alvor­li­ge lov­brudd og hand­lin­ger som har va­ert i strid med lov og egne, etis­ke ret­nings­lin­jer og at an­sat­te opp­le­ver at le­de­re for­ven­ter at de skal hol­de kri­tikk­ver­di­ge for­hold skjult?

– Jeg sy­nes ikke det er en usmin­ket be­skri­vel­se, men hans be­skri­vel­ser. Så vil det va­ere man­ge ny­an­ser av hvor­dan li­vet på inn­si­den av råd­hu­set er. Det jeg ser er mye vik­tig og de­di­kert ar­beid, slik at inn­hol­det i det han be­skri­ver må han stå for, men det er ikke sik­kert at alle opp­fat­ter det slik, sier hun.

– Så du kjen­ner deg ikke igjen i de be­skri­vel­se­ne han gir av kom­mu­nen?

– Nei, det gjør jeg ikke, men nå har jeg bare fire må­ne­ders farts­tid her i kom­mu­nen, og han snak­ker om man­ge år. Jeg kan ikke sva­re for det som har va­ert, men det jeg ser nå, sier Ny­bø Sol­heim.

Rag­nar Hol­vik be­skri­ver i bre­vet at han ald­ri var i tvil om at dette var en sak det var helt uak­tu­elt å bi­dra til å leg­ge lokk på.

– Både egen mo­ral, mine ar­beids­opp­ga­ver og kom­mu­nens etis­ke ret­nings­lin­jer gav klar ret­ning for hva som var rik­tig å gjø­re. Det er in­gen tvil om at det var min plikt å vars­le sa­ken, skri­ver han i bre­vet. Råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim er enig med Hol­vik i at han had­de en plikt til å vars­le når han men­te han satt på in­for­ma­sjon som han men­te var om kri­tikk­ver­di­ge for­hold.

– Ikke ter­ror­ba­lan­se

– Hol­vik skri­ver også i bre­vet at «Med min lan­ge farts­tid i Grimstad kom­mu­ne, 27 år, var det våren 2016 ikke vans­ke­lig å se at den­ne sa­ken had­de al­vor ut over seg selv. At sa­ken er top­pen av et is­fjell av ut­ford­rin­ger Grimstad kom­mu­ne står i.» Er du enig i hans vur­de­ring her, at den­ne sa­ken bare av­dek­ker et is­fjell av de ut­ford­rin­ge­ne kom­mu­nen står i?

– Jeg har ikke den sam­me opp­fat­nin­gen som han her, nei. Jeg har også prøvd å for­stå hva som lig­ger i dette, men jeg har fore­lø­pig ikke ob­ser­vert det sam­me, nei, sier råd­man­nen.

– Rag­nar Hol­vik skri­ver også i bre­vet at han, i en an­nen sak for ikke sa­er­lig len­ge si­den, selv opp­lev­de alvor­li­ge ne­ga­ti­ve sank­sjo­ner som ut­hen­ging som vars­ler, ut­fry­sing og fra­ta­k­el­se av ar­beids­opp­ga­ver som føl­ge av var­sel om alvor­li­ge kri­tikk­ver­di­ge for­hold. Stem­mer det at han har blitt fra­tatt ar­beids­opp­ga­ver etter å ha vars­let om alvor­li­ge, kri­tikk­ver­di­ge for­hold?

– Det kjen­ner jeg ikke til. Nå skal jeg ha et møte med ham til fre­dag og da kan det hen­de han vil for­tel­le hva dette er. Jeg kan i hvert fall ikke ut­dy­pe dette da jeg ikke vet hva det er, sier hun.

– Hol­vik me­ner at en av man­ge ut­ford­rin­ger kom­mu­nen har er at le­de­re dek­ker over hver­and­res kri­tikk­ver­di­ge for­hold og kal­ler det ter­ror­ba­lan­se. Stem­mer det at det er en ter­ror­ba­lan­se i kom­mu­nen? – Nei, sva­rer hun kon­tant. – Ikke i det hele tatt? – Nei, ter­ror­ba­lan­se er et vel­dig kraft­fullt ut­trykk som jeg ikke kan bru­ke, sier råd­man­nen. – Hva er mer pas­sen­de da? – Jeg kjen­ner ikke dette igjen. Jeg tref­fer kom­mu­nens le­de­re minst en gang i må­ne­den, og de jeg tref­fer yter stor inn­sats. De­te kje­nenr jeg der­for ikke igjen, sier Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim.

– Hå­per det gir let­tel­se

VISS­TE IKKE: Råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim var ikke klar over at hen­nes spe­sial­råd­gi­ver, Rag­nar Hol­vik, var vars­le­re

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.