Tok sølv og bron­se i NM

Grimstad Adressetidende - - SPORT -

Barzan tar tid­lig kon­troll, bok­ser kon­trol­lert og mot­stan­de­ren kom­mer ald­ri helt inn i kam­pen. Barzan set­ter sin mot­stan­der på ba­ken i and­re run­de og dom­me­ren stop­per kam­pen. Sei­er på RSC og vi­de­re til semi­fi­na­le.

Semi­fi­na­le

69 kg Barzan Pala­ny. Grimstad Bokse­klubb vs Ha­di Jet Li Mo­hamma­di. Ber­gen Spar­ta.

Beg­ge stop­pet sine tid­li­ge­re mot­stan­de­re før full tid, så kam­pen be­gyn­te litt av­ven­ten­de. Mye venting og lu­ring på hver­and­re for og fin­ne ut av mot­stan­de­ren. En helt jevn run­de.

And­re run­de er det me­re trøkk og det sat­ses på har­de slag og kont­rin­ger igjen en jevn run­de. Tred­je og siste run­de bok­ser Barzan bra og tref­fer fint på kont­rin- ge­ne sine, vi me­ner han vinner den­ne run­den greit.

Vi var sik­re på at det ville gå vår vei, men dom­mer­ne er ikke eni­ge og Barzan må nøye seg med bronse­me­dal­jen. Dom­mer­stem­me­ne 1-4. Gra­tu­le­rer til Ha­di Jet Li Mo­hamma­di fra Ber­gen Spar­ta, han gikk hele vei­en og vinner Gull i NB NM.

Fi­na­le

91 kg Morten Då­bu. Grimstad BK vs Jan Erik Vår­dal. Ber­gen Sp. Beg­ge trår til fra start og set­ter et opp et godt tem­po til å va­ere en tung­vekts­kamp, gut­te­ne fin­ner ikke den bes­te ti­min­gen på sla­ge­ne sine og det blir man­ge slag uten at de lan­der der de bur­de, en jevn run­de.

And­re run­de kom­mer Morten litt bak­på og går litt mye mot ven­st­re slik at han blir truf­fet av et par høy­re for mye, run­den går til Ber­gen.

Tred­je run­de vil vir­ke­lig Morten vise hvem som er sjef og set­ter opp tem­po­et, Jan Erik grei­er ikke helt å føl­ge med mot slut­ten og Morten tar run­den.

Da står det på dom­mer­nes av­gjø­rel­se i den førs­te run­den og den går til Ber­gen Spar­ta Jan Erik Vår­dal. Med dom­mer re­sul­tat 2-3. Morten Då­bu må nøye seg med Søl­vet i årets NB NM 2017.

Lag­le­der: Hen­ning Lille­jord.

ME­DAL­JER: (F.v.) Barzan Pala­ny og Morten Då­bu kom hjem fra ny­be­gyn­ner-NM med me­dal­jer i ba­ga­sjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.