Ten­ker på nytt of­fent­lig toa­lett

Po­li­ti­ker­ne øns­ker et nytt of­fent­lig toa­lett i Byhaven, par­ken ved det nye bi­blio­te­ket.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - SKISSE: LANDSKAPSFABRIKKEN b Pe­er L. An­dre­as­sen pe­er@gat.no

Kom­mune­plan­ut­val­get ba 19. ja­nu­ar råd­man­nen om å leg­ge fram en sak om et nytt of­fent­lig toa­lett i dette om­rå­det.

Tors­dag får de sa­ken på bor­det igjen. Råd­man­nen ber om man­dat til å star­te plan­leg­gin­gen av toa­let­tet i et bygg kom­bi­nert med pumpe­sta­sjon og tek­nisk rom.

Plan­leg­gings­ar­bei­det skal skje in­nen en ram­me på 400.000 kro­ner. Kost­na­der og fi­nan­sie­ring av selv byg­get kom­mer råd­man­nen til­ba­ke til se­ne­re.

For­sla­get om et of­fent­lig toa­lett her kom på folke­mø­tet om par­ken i november i fjor.

Sterkt etter­spurt

Råd­man­nen vur­de­rer det som en god idé å plan­leg­ge for et fel­les bygg som kan inne­hol­de ek­sis­te­ren­de pumpe­sta­sjon, tek­nisk rom for un­der­varme­an­legg med sol­fan­ge­re og of­fent­lig toa­lett.

«Et of­fent­lig toa­lett i sen­trum er sterkt etter­spurt. Det er et of­fent­lig toa­lett i øvre sen­trum, men det har lav stan­dard og kan vur­de­res stengt hvis det byg­ges et nytt i Byhaven. Bi­blio­te­ket vil ha til­gjen­ge­lig toa­lett i åp­nings­ti­de­ne, men ikke uten­om åp­nings­ti­de­ne», skri­ver råd­man­nen i saks­frem­leg­get.

Det has­ter

Det er ikke inn­hen­tet til­bud på plan­leg­gings­kost­na­der for et slikt of­fent­lig wc. «Kost­na­de­ne for plan­leg­ging og byg­ging bør ikke va­ere en del av kost­na­de­ne for Byhaven. Sam­ti­dig has­ter det med å kom­me i gang med plan­leg­ging. Byg­ging av et even­tu­elt of­fent­lig toa­lett bør skje sam­ti­dig med byg­ging av Byhaven», me­ner råd­man­nen.

BYHAVEN: Her bør det kom­me et nytt of­fent­lig toa­lett, me­ner råd­man­nen, som fore­slår å bru­ke inn­til 400.000 kro­ner på å plan­leg­ge det. Il­lust­ra­sjo­nen vi­ser den plan­lag­te par­ken Byhaven ved det nye bi­blio­te­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.