Trygg­het for bar­na

Grimstad Adressetidende - - NEWS -

Man­ge barn fer­des

i tra­fikk­far­li­ge om­rå­der i kom­mu­nen. Det gjel­der både i de­res eget nabo­lag, na­er hjem­met, og ved sko­le­ne. En del for­eld­re bi­drar selv til å ska­pe et uover­sikt­lig tra­fikk­bil­de ved å kjø­re un­ge­ne helt frem til sko­len, sam­ti­dig som det ikke er gode av- og på­stig­nings­ste­der.

I sitt nes­te

møte 27. fe­bru­ar får kom­mune­sty­ret en sak der råd­man­nen har fore­slått å prio­ri­te­re tre om­rå­der. Det gjel­der Landvik sko­le, der både buss- og for­eldre­kjø­ring re­pre­sen­te­rer en ri­si­ko. «Det er en stor fare for at det kan skje ulyk­ker med per­son­ska­der», kon­klu­de­rer saks­be­hand­ler Svein Flo på veg­ne av råd­man­nen.

To and­re om­rå­der

er med på topp tre­lis­ten. Det er Øs­ter­hus­moen, vei­en mel­lom Mol­lands­vei­en og Bi­bel­sko­len som be­tje­ner sto­re bygge­felt og fle­re in­sti­tu­sjo­ner, der­iblant en barne­hage og Sti­ne So­fie Sen­te­ret. Her kjø­rer folk for fort, til dels langt over farts­gren­sen på 40 km/t. I til­legg må det gjø­res noe med tra­fik­ken inn til bo­lig­om­rå­de­ne i Hol­vika, iføl­ge råd­man­nen.

Noe kan selv­sagt

gjø­res ved at folk bak rat­tet blir mer be­visst og akt­på­gi­ven­de. Men vi vet at fy­sis­ke til­tak vir­ker, og der­for er det vik­tig at de gjen­nom­fø­res. Sam­ti­dig er det ikke pen­ger nok på bud­sjet­te­ne.

Vi hå­per våre

lo­ka­le po­li­ti­ke­re pres­ser sine kol­le­ger opp­over i sys­te­met til å bi­dra stør­re til­skudd til slike til­tak.

ARKIVBILDE

NOE MÅ GJØ­RES: Det er en rek­ke om­rå­der i Grim­stad som tren­ger til­tak for tryg­ge­re tra­fikk­mil­jø for de minste.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.