Is­ra­els­møte i Filadelfia

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

SØN­DAG FORMIDDAG den 19. fe­bru­ar ta­ler Char­les Han­sen i Filadelfia og han ta­ler over em­net «Islam og Is­rael». Han har va­ert pas­tor i Skeds­mo, Pors­grunn og Hal­den. For ti­den er han pas­tor i Pinse­me­nig­he­ten Sion, Selle­bakk. I fle­re år har han va­er ho­ved­styre­med­lem og nest­for­mann i be­ve­gel­sen Or­det og Is­rael. Han er nå be­ve­gel­sens reise­sek­reta­er. I mø­tet del­tar Fi­la- del­fias for­san­ger og det blir mu­lig­het for å gi en gave til «Or­det og Is­rael». Alle er hjer­te­lig vel­kom­men!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.