Lar bar­na fo­to­gra­fe­re

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO -

FRE­DAG SKAL fle­re av bar­na i Vik­ki­len og Fja­ere barne­ha­ger vise sine foto som de har tatt i sen­trum i for­bin­del­se med pro­sjek­tet «Grim­stad sett fra et barne­per­spek­tiv».

Det blir iføl­ge barne­ha­gen bil­der fra po­liti­sta­sjo­nen, kir­ken, det nye bi­blio­te­ket, by­ga­te­ne og Od­den­sen­te­ret.

– Bil­de­ne pre­sen­te­res «live» på ler­ret på Od­den­sen­te­ret og er til­gjen­ge­li­ge for by­ens be­folk­ning fra klok­ka 12 til 14, skri­ver dag­lig le­der Svein Hel­ge Grødem i en epost.

– Vi vil også gjer­ne sam­ti­dig til­by gra­tis an­sikts­ma­ling si­den det er kar­ne­vals­tid, legger han til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.