«Nat­tens brød»

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

DETTE ER tit­te­len på Jo­han Falk­ber­gets be­røm­te ro­man. En stor­sla­gen skild­ring av kam­pen for det dag­li­ge brød, i en histo­risk vans­ke­lig tid for fol­ket vårt. Her har vi ting å la­ere, vi som har over­flod av alt. I våre da­ger kas­ter vi fullt bruk­bar mat på søp­pel­dyn­gen, mens de and­re ste­der i ver­den li­der av mat­man­gel.

Bo­ken til Falk­ber­get er et verk med per­spek­tiv også på evig­he­ten. Det hand­ler ikke bare om den ma­ten som krop­pen vår tren­ger, men om men­nes­kets ån­de­li­ge be­hov for «li­vets brød», Guds ord.

Men­nes­ket le­ver ikke av brød ale­ne, men av hvert ord som kom­mer fra Her­rens munn. Je­sus blir kalt for «Brø­det fra Him­me­len», det som gir ver­den liv. Li­vet vårt blir tomt, der­som det bare skulle hand­le om våre ma­te­ri­el­le be­hov. «Har du brød og salt, ja, da har du alt», sier et ord­tak. Vi som har brød og over­flod, har i alle fall noe å tak­ke for. Gud vel­sig­ne ma­ten!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.