Blir ny syk­kel­fest

Etter å ha va­ert pla­get med ska­der og ikke har del­tatt i syk­kel­ritt på len­ge, kun­ne Frid­tjof Røinås en­de­lig klat­re helt til topps på sei­ers­pal­len igjen.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - SYKLING Kjetil Karlsen kjetil@gat.no

Bør­re Gith­mark og Grim­stad Sykle­klubb ga­ran­te­rer at det blir en ny ut­ga­ve av syk­kel­rit­tet Gå­ga­da Grand Prix nes­te år. Ar­ran­gø­re­ne ble så inspirert og for­nøyd med folke­fes­ten, og til nes­te år vil de ut­vi­de. Thor Hus­hovd var også sva­ert for­nøyd med rit­tet og at la­get hans vant.

I den al­ler førs­te ut­ga­ven av syk­kel­rit­tet «Gå­ga­da Grand Prix», som ble ar­ran­gert søn­dag etter­mid­dag og som ble en enes­te stor folkefest til tross for litt regn, ble det full klaff på hjemme­bane for det lo­ka­le syk­kel­ta­len­tet. Røinås del­tok sam­men med tre and­re ryt­te­re fra Team Spare­ban­ken Sør (TSS), og dis­se gjor­de rent bord. De ta­pet­ser­te sei­ers­pal­len og tok alle de tre øvers­te plas­se­ne.

– Helt øde­lagt

Enes­te som ytte dem en viss mot­stand var Vic­tor Køh­ler, opp­rin­ne­lig Grim­stad­gutt som nå syk­ler for KCK, Kris­tian­sands Cykle­klubb. Han fikk det li­ke­vel alt­for tøft etter hvert mot de tre TSS-ryt­ter­ne som syk­let tak­tisk sam­men og etter hvert kon­trol­ler­te hele lø­pet.

– Ak­ku­rat nå er jeg helt øde­lagt. Det­te var fryk­te­lig tungt for krop­pen som fikk en pang­start igjen. Det gikk jo grise­fort her i dag, og i star­ten fikk jeg noen ne­ga­ti­ve tan­ker om at det­te kom til å gå alt­for fort. Sam­ti­dig var det dei­lig å få litt trøkk i bei­na igjen og å kun­ne va­ere med foran i et syk­kel­ritt, sa en strå­len­de for­nøyd Røinås til Adres­sa etter mål­pas­se­ring.

– Det var også vel­dig godt å få en sei­er igjen, sier han.

Selv om han var kjempe­redd for å ram­le på det sva­ert glat­te og slei­pe fø­ret, var han helt i tet­grup­pa fra rundt halv­veis i rit­tet. Mot slut­ten gas­set han på yt­ter­li­ge­re og kom etter hvert over mål­stre­ken i ensom ma-

jes­tet. Han slapp der­med spurt opp St­or­ga­ten.

Thor Hus­hovd stil­te til start

Eks­tra gøy for ham, for man­ge av ryt­ter­ne, og ikke minst pub­li­kum­mer­ne, var det også at TSS-sjef Thor Hus­hovd selv stil­te opp til start. Han er til­fel­dig­vis hjem­me på som­mer­fe­rie og ring­te lør­dag til ar­ran­gø­re­ne og spur­te om han fikk va­ere med. Det fikk han, og det­te var det man­ge som lik­te. Pub­li­kum­mer­ne flok­ket seg rundt ham og vil­le ha både fo­to­gra­fer og bil­der sam­men med den tid­li­ge­re Tour de Fran­ce- og ver­dens­mes­te­ren.

– Det ble litt vel mye TSS-do­mi­nans på sei­ers­pal­len. Må­let var at i hvert fall én av ryt­ter­ne på la­get skul­le vin­ne. Det var eks­tra gøy at det ble Frid­tjof, en grim­stadryt­ter, som vant. Det var vel fortjent, sa Hus­hovd etter mål­gang.

Selv fikk han det vel­dig tungt rundt løy­pa og måt­te bry­te fire­fem run­der før mål på grunn av en punk­te­ring.

– Selv om jeg over­ho­det ikke kun­ne føl­ge med de gut­ta i dag, var det vel­dig gøy, og litt uvant, å va­ere med her i dag. Selv om jeg sy­nes jeg over­pres­ter­te, klar­te jeg ikke føl­ge med dem helt inn, sa han.

Før start had­de han hel­ler in­gen sto­re am­bi­sjo­ner om å va­ere med å pre­ge lø­pet.

Ar­ran­gø­re­ne, Bør­re Gith­mark og Grim­stad Sykle­klubb, var strå­len­de for­nøy­de med det­te førs­te ar­ran­ge­men­tet, som ble en folkefest, og sier at det ga­ran­tert blir mer av det­te.

– Ble en kjempe­suk­sess

– Det­te ble en kjempe­suk­sess og gikk over all for­vent­ning. Nå bare gle­der vi oss til nes­te år for det­te er vir­ke­lig noe å byg­ge vi­de­re på, sier Bør­re Gith­mark.

– Det­te er kom­met for å bli, sier Jan Fri­vold fra GSK.

FOTO: KJETIL KARLSEN

FIKK VALUTA: Frid­tjof Røinås spar­te ikke på krut­tet, og pub­li­kum, som had­de møtt opp i stort an­tall, og som sto rundt på fo

I GANG: Ut fra start var om­trent den enes­te gan­gen fel­tet var sam­let. Etter at rit­tet kom i gang gikk det tem­me­lig fort og det ble sprekk i fel­tet. Etter hvert var det også man­ge som ga seg.

«ÅISAVA»: Det var man­ge pub­li­kum­me­re som fikk seg en so­lid over­ras­kel­se over hvor fort ryt­ter­ne syk­let. Her opp Kirke­ga­ten.

TIL TOPPS: De tre TSS-ryt­ter­ne Andreas Er­land (t.v.), Her­man Dahl (t.h.) og Frid­tjof Røinås ta­pet­ser­te sei­ers­pal­len. Med Røinås øverst.

NES­TEN SIST: Thor Hus­hovd (i svart trøye og hjelm) tok det ro­lig ut fra start og var nes­ten helt sist.

FOLKEFEST: Til tross for regn ble det en stor folkefest og mye hei­ing rundt løy­pa av ryt­ter­ne. Det sør­get ikke minst den­ne gjen­gen på top­pen av Kirke­ga­ten for.

I BAK­KEN: Gå­ga­da Grand Prix var hel­ler ikke uten dra­ma­tikk, og her har ak­ku­rat KCK-ryt­te­ren Geir Kris­ti­an Teig­land dund­ret i bak­ken i stor fart. Han gled på det slei­pe fø­ret. Han kom seg etter hvert opp igjen.

ENSOM MAJESTET: Frid­tjof Røinås slapp spurt­dra­ma opp St­or­ga­ten. Han sør­get for å krys­se mål­lin­jen stil­le og ro­lig i ensom majestet.

PO­PU­LA­ERT: Det var man­ge ste­der pub­li­kum kun­ne stå rundt løy­pa og se, og her står en gjeng i bun­nen av Kirke­ga­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.