Ve­te­ra­ner på stor bygde­fest

De to brød­re­ne Gun­nar og Torgeir Hel­dal har va­ert med på nes­ten alle park­fes­te­ne som har va­ert ar­ran­gert i Red­dal. De gle­der seg over at fes­ten fort­satt er så po­pu­la­er.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - PARKFESTEN I RED­DAL Kjetil Karlsen

Det var som van­lig stort opp­møte og god stem­ning da bygde­fol­ket i Red­dal sam­let seg til park­fest. Gun­nar og Torgeir Hel­dal er glad fes­ten fort­satt er så po­pu­la­er.

– Det er vik­tig å kun­ne sam­les, og det gle­der meg at vi har klart å sam­les i så man­ge år, og at vi fort­satt sam­les og har det godt sam­men, sier Gun­nar.

– Ja, den­ne fes­ten le­ver i sine bes­te da­ger ennå. Det er jo så mye folk her at det er utro­lig. Jeg sy­nes også det er godt gjort at folk kom­mer igjen år etter år, leg­ger store­bror Torgeir til.

– Det er jo det som er så moro. At folk kan sam­les og ha det gøy sam­men, sier Gun­nar.

Det er lør­dag etter­mid­dag og sam­men med hundre­vis av and­re sam­byg­din­ger, og en del til­rei­sen­de by­folk, er det igjen tid for den sva­ert tra­di­sjons­rike og sagn­om­sus­te parkfesten i Red­dal. Her sam­les bygde­fol­ket for å tref­fe naboene, nye og gam­le kjen­te, pra­te, spi­se kom­per og ha di­ver­se kon­kur­ran­ser.

Kappe­strid

Det er selv­føl­ge­lig helt på sin plass på en slik park­fest at det er en kappe­strid for å se hvem som er best mel­lom Øv­re og Ne-

dre Red­dal. I år fore­gikk den i form av en kunn­skaps­kon­kur­ran­se. De to la­ge­ne fra hver del av byg­da ble stilt en lang rek­ke spørs­mål, og da om helt lo­ka­le for­hold selv­føl­ge­lig. For ek­sem­pel om hvem som har den ny­es­te po­tet­opp­trekke­ma­ski­nen i byg­da, el­ler om en rype­lyd som blir av­spilt kom­mer fra en tiur på Grind­heia, Stor­heia el­ler Ei­ner­fjel­let.

I til­legg til det­te kon­kur­re­res det også i hvor mye en sau som lig­ger i en grind vei­er. Og pre­mie­ne i kon­kur­ran­se­ne er selv­føl­ge­lig kort­reis­te. Som et fat med egg.

Startet for 50–60 år si­den

De to brød­re­ne Gun­nar og Torgeir Hel­dal, som alt­så har va­ert med på nes­ten hver enes­te park­fest som har va­ert ar­ran­gert, og som også kjen­ner his­to­ri­en til fes­te­ne, sier at de startet for rundt 50–60 år si­den. Det er litt vans­ke­lig å si ak­ku­rat når den startet, men iføl­ge Gun­nar startet det for­di det had­de kom­met en ny høyt­ta­ler på for­sam­lings­hu­set, som også ble brukt ute i den­ne par­ken på uli­ke ar­ran­ge­men­ter. For å få inn litt pen­ger til den­ne, ble det be­stemt at de kun­ne ha en slik fest. Det­te ble så po­pu­la­ert at de gjen­tok det fle­re år. Og slik har det fort­satt.

Og de to brø­de­ne gle­der seg over at fes­ten fort­satt er så po­pu­la­er.

PÅ TUR: ... slik at John Gau­te Lun­den kan kjø­re dem bort på park­om­rå­det og ser­ve­re ny­kok­te kom­per til sult­ne sam­byg­din­ger.

FERSK OG FEIT: I Red­dal kan du også få melk rett fra kua. På den­ne tan­ken. Den er ga­ran­tert ferks og feit. Kris­ti­ne Wi­kan­der prø­ver seg.

HELTSENTRALE: Ikke en ekte park­fest uten kom­per. Her er en del av kompe­gjen­gen i ak­sjon med å få en del av dem over i gry­ta ...

HVOR MYE VEI­ER SAUEN?: Det­te var en av kon­kur­ran­se­ne un­der parkfesten. Oline Bjerk (t.v.) og Ju­lie Hau­gen ko­ser seg.

VERDIFULLT: De to brød­re­ne Gun­nar (t.v.) og Torgeir Hel­dal er født og opp­vokst i byg­da. Parkfesten blir så­gar holdt på går

den som Gun­nar kom­mer fra. De gle­der seg beg­ge over at fes­ten fort­satt er så po­pu­la­er og sam­ler folk i alle ald­re.

REDDALS FØRS­TE: Den­ne po­tet­opp­trek­ke­ren er Reddals al­ler førs­te, og har om­si­der kom­met til­ba­ke til byg­da. Wil­ly Rep­pe er så fa­sci­nert av at den er så gam­mel, bare fire år eld­re enn ham.

LYKKEHJUL: Det­te hø­rer selv­føl­ge­lig også med på en slik bygde­fest, og Ola Vi­gre snur­rer hju­let etter alle kuns­tens reg­ler.

VENNSKAPELIG KAPPE­STRID: Ikke en fest uten kappe­strid, og her er årets to lag fra Øv­re og Ned­re Red­dal.

HYPERMODERNE: Og slik ser en hypermoderne po­tet­opp­trekke­ma­skin ut. Den er også mye dy­re­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.