– Har ikke for­stått ennå hva jeg har klart

Ing­vild Mein­seth (18) var na­er­mest i sjokk etter at hun løp inn til bronse­me­dal­je på 100 me­te­ren i U20-EM. Me­dal­jen de­di­ke­rer hun til fle­re per­soner som har be­tydd mye for hen­ne.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - FRIIDRETT An­na Torp Kvasjord an­na@gat.no

Ing­vild Mein­seth had­de ald­ri i sin vil­les­te fan­ta­si trodd at hun skul­le ta me­dal­je i årets U20-EM i friidrett. Nå de­di­ke­rer hun me­dal­jen til to hun var sva­ert glad i.

– Jeg har det vel­dig bra nå, men er jo selv­sagt vel­dig sli­ten etter vel­dig man­ge løp. Jeg har ikke for­stått ennå hva jeg fak­tisk har klart, sier 18 år gam­le Ing­vild Mein­seth.

Adres­sa møt­te hen­ne på Le­ver­myr bare noen få da­ger før av­rei­se til U20-EM i Ita­lia. Da av­vis­te både Ing­vild, og fa­mi­li­en at hun had­de noen som helst me­dal­je­mu­lig­he­ter. En semi­fi­nale­plass var det hun håp­te på.

– Jeg had­de den 16. bes­te ti­den el­ler noe sånn før mes­ter­ska­pet, så at jeg skul­le kom­me noe leng­re enn semi­fi­na­len var jo lite tro­lig slik jeg så det. Men jeg gjor­de vel­dig mye rik­tig i mes­ter­ska­pet, og mens man­ge ble litt stres­set over at det var mot­vind der, så klar­te jeg å hol­de fo­kus på det jeg skul­le gjø­re, og jeg tenk­te vel­dig lite på vin­den egent­lig, sier hun.

Sjokk

Som Adres­sa skrev i lør­dags­avi­sen sik­ret hun seg fi­nale­plass etter å ha løpt fjer­de ras­kest av samt­li­ge i for­søks­hea­te­ne, og tred­je ras­kest i de to semi­fi­na­le­ne. Der­med var hun klar for fi­na­len fre­dag kveld.

Mein­seth fikk som van­lig en god start på lø­pet, og le­det de­ler av fi­na­len. På tam­pen snek irs­ke Gi­na Ak­pe-Mo­ses og tys­ke Kes­hia Kwad­wo seg for­bi, og det ble en tredje­plass på Mein­seth, to hundre­de­ler bak sølv­me­dal­jen og seks hundre­de­ler bak gul­let.

– Jeg skjøn­te ikke med en gang at jeg fikk me­dal­je, for jeg var så fo­ku­sert på mitt eget løp. Jeg var liv­redd for at tan­ken på me­dal­je vil­le stres­se meg, og prøv­de å hol­de de tan­ke­ne borte. Da jeg så nav­net mitt så høyt på re­sul­tat­lis­ta på tav­la, fikk jeg helt sjokk. Det var over all for­vent­ning, helt utro­lig gøy, gli­ser Sø­rild-jen­ta.

Selv om det ikke ble noen ny per­son­lig re­kord i mes­ter­ska­pet, fø­ler hun at hun ald­ri har va­ert i noe bed­re form før.

– Det var in­gen som had­de spe­si­elt gode ti­der på grunn av mot­vin­den. Hun som var stor­fa­vo­ritt og har løpt på 11.29 klar­te jo ikke å kom­me til fi­na­len en gang, og jeg tror noe av grun- nen er at man­ge ikke klar­te å slap­pe helt av på grunn av mot­vin­den. I se­mi­en løp jeg jo helt ned mot pers, så det var litt kje­de­lig at det var så mye vind, for had­de det ikke va­ert det had­de jeg hatt ny re­kord nå. Men jeg vet at for­men er su­per­bra, og at mes­ter­skaps­opp­lad­nin­gen klaf­fet helt per­fekt, sier hun.

Løp for beste­far

På tri­bu­nen var det god stem­ning, og noen var eks­tra gla­de etter at Mein­seth var i mål.

– Jeg hør­te at Pap­pa og Even (store­bror) var på tri­bu­nen for å si det slik, og Even had­de med et flagg som jeg fikk etter­på, sier hun. Det var sam­me flag­get som han kun­ne fei­re med for to år si­den, da han tok bron­se i U20-EM. Etter lø­pet sa Ing­vild at hun vil­le de­di­ke­re me­dal­jen til noen helt spe­si­el­le men­nes­ker.

– Jeg de­di­ke­rer me­dal­jen til beste­fa­ren min som døde for noen år si­den. Jeg har va­ert mye hos han og mor­mor i opp­veks­ten, og han har all­tid likt å va­ere med på stev­ner og slik, og fulgt med. Hvis vi skul­le ut av lan­det på et stev­ne var han opp­tatt av at vi måt­te knu­se svens­ke­ne, ler Ing­vild.

– El­lers de­di­ke­rer jeg me­dal­jen til en venn­in­ne som tok selv­mord i fjor. El­lers skal jo selv­sagt også mam­ma og pap­pa, som er tre­ner­ne mine, ha en del av den­ne me­dal­jen. De har gjort mye av job­ben her de også, sier hun.

For­kjø­let

Ing­vild Mein­seth had­de kun to ti­mer på å få 100-me­te­ren ut av både kropp og hode. Se­ne­re fre­dag kveld gikk nem­lig for­søks­heat­et på 200 me­ter av sta­be­len, etter­fulgt av do­ping­kon­troll.

– Det var en vel­dig rar fø­lel­se å gå rundt der og prø­ve å null­stil­le seg så kort tid etter­på. Jeg ble jo tatt ut til do­ping­kon­troll etter 100 me­te­ren, men had­de jo ikke tid til det før for­sø­ket på 200 me­ter, så do­ping­kon­trol­lø­ren fot­fulg­te meg helt til for­sø­ket var unna­gjort. Jeg kom vi­de­re, men så gikk det ikke så bra i semi­fi­na­len på lør­dag, sier hun.

Al­le­re­de på fly­et ned til Grosse­to i Ita­lia kjen­te Ing­vild Mein­seth på at noe mur­ret litt i

krop­pen. Hun had­de litt vondt i hal­sen, og en for­kjø­lel­se blus­set opp.

– Jeg mer­ket det litt både på tors­dag og fre­dag, men på lør­da­gen mer­ket jeg det vel­dig godt. Jeg slet med å pus­te på opp­var­min­gen, og det ble ikke noe let­te­re på selve lø­pet, så jeg stiv­net vel­dig fort, sier hun. Sø­rild-jen­ta had­de den 14. bes­te ti­den av samt­li­ge lø­pe­re i de tre semi­fi­nale­hea­te­ne, men kom alt­så ikke til noe fi­na­le.

Søn­dag var det klart for 4x100 me­ter for Ing­vild og de and­re nors­ke jen­te­ne. Det ble nok et godt løp, og jen­te­ne sat­te fak­tisk ny norsk U20- og U23-re­kord med ti­den 45,42. Det holdt ikke til fi­na­le, det ble en fjerde­plass i de­res heat. Tysk­land tok gul­let foran Frank­ri­ke og Stor­bri­tan­nia. På det nors­ke la­get løp Vil­de Aas­mo, He­le­ne Røn­nin­gen, Live Haug­stad Hil­ton og alt­så vår egen Ing­vild Mein­seth.

– Vi har egent­lig et vel­dig godt lag, og har så utro­lig mye mer å gå på. Had­de vi trent mer på veks­lin­ger sam­men er jeg sik­ker på at vi had­de va­ert med og kjem­pet om me­dal­je, sier Mein­seth.

Vil per­se

Til tross for at årets sto­re mål U20-EM nå er over, kom­mer ikke Ing­vild til å hvi­le på laur­ba­ere­ne av den grunn. Fa­ren hen­nes le­ter etter et stev­ne hun kan del­ta på al­le­re­de kom­men­de helg. – Jeg skal ha noen fri­da­ger nå, men har lys til å løpe al­le­re­de til hel­gen. Jeg er i vel­dig god form nå, så jeg har lyst til å prø­ve å set­te ny per­son­lig re­kord. El­lers kom­mer jo NM i Har­stad om ikke så lang tid, men det er tan­ken på å per­se som mo­ti­ve­rer meg al­ler mest ak­ku­rat nå. – Har du hatt tid til å fei­re litt da?

– Ikke så mye egent­lig, men det var jo en av­slut­nings­fest for alle del­ta­ker­ne søn­dag kveld. Men jeg har fått utro­lig man­ge gratulasjoner, på sms og sa­er­lig på Insta­gram, og det er vel­dig, vel­dig ko­se­lig.

ME­DAL­JE: En sva­ert glad Sø­rild-jen­te får det syn­li­ge be­vi­set på at hun er Euro­pas tred­je ras­kes­te jen­te på 100 me­ter, un­der 20 år.

KANONFORM: Ing­vild Mein­seth er i sitt livs form om da­gen, og det re­sul­ter­te i en flott

BEG­GE FOTO: VESTPRESS

bronse­me­dal­je i U20-EM. Her ser vi hun i et av lø­pe­ne i Grosse­to, Ita­lia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.