Sel­ger de gam­le stu­dent­bo­li­ge­ne

Det gam­le stu­dent­hjem­met på Groos har de to sis­te åre­ne va­ert ut­lei­e­lei­lig­he­ter. Nå skal bo­li­ge­ne sel­ges, og Groos Bo­lig me­ner det­te er noe å mer­ke seg for første­gang­skjø­per­ne.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - BO­LIG

Groos Bo­lig kjøp­te det gam­le stu­dent­hjem­met på Groos for to år si­den, og har si­den da leid bo­li­ge­ne ut. Nå er de lei­lig­he­te­ne ny­re­no­ver­te og lagt ut for salg.

– Det er vans­ke­lig for de unge å kom­me seg inn på bo­lig­mar­ke­det, slik egen­ka­pi­tal­kra­ve­ne er i dag. Det har vi lyst til å gjø­re noe med, og der­for til­byr vi nå dis­se lei­lig­he­te­ne, som vi me­ner er nok­så ri­me­li­ge, sier Jan Erik Groos, som er styre­le­der i Groos Bo­lig.

I dis­se da­ger leg­ges 60 leiligheter ut for salg, i et av de vak­res­te om­rå­de­ne i Grim­stad, nem­lig på Groos.

So­lid bygg

I 2015 lå det som var et gam­melt stu­dent­hjem ute for salg til en pris­lapp på 32 mil­lio­ner kro­ner. Da had­de al­le­re­de byg­get stått tomt i to år. Den gang så alle for seg at byg­get måt­te ri­ves, og der­med duk­ket in­gen in­ter­es­sen­ter opp, før Groos Bo­lig sa at de kun­ne va­ere in­ter­es­sert. De så et po­ten­si­al i byg­get.

1. juli var byg­get de­res, og som­me­ren 2015 ble brukt til å tøm­me byg­get for in­ven­tar, de be­gyn­te å pus­se opp byg­get, og de be­gyn­te å leie ut noen av lei­lig­he­te­ne.

– Byg­get her var jo bunn­so­lid i be­tong, det var nye vin­du­er her og nytt tak. Det var hel­ler ikke noe tegn til fukt. Vi skjøn­te der­med at det­te byg­get fint kun­ne bli va­eren­de, men at det treng­te en li­ten an­sikts­løft­ning, for­tel­ler Jan Erik Groos.

Al­ter­na­ti­ve løs­nin­ger

Groos Bo­lig kon­tak­tet meg­le­re, og fikk vite at det mar­ke­det treng­te var små, ri­me­li­ge leiligheter til første­gang­skjø­pe­re. 126 hyb­ler har der­med blitt om­gjort til 60 leiligheter, og etter to år med ut­leie, er det nå klart for å sel­ge de.

– Vi har hatt en god blan­ding av uli­ke men­nes­ker her. Vi har hatt stu­den­ter, asyl­sø­ke­re, ny­gif­te, ny­skil­te, pend­le­re, ja alle slags men­nes­ker her. Nå får de i lik­het med and­re mu­lig­he­ten til å kjø­pe seg en lei­lig­het, sier Groos.

Groos bo­lig hol­der på å vel­ge meg­ler i dis­se da­ger, og vil om kort tid leg­ge ut de ny­oppus­se­de lei­lig­he­te­ne for salg. Pri­se­ne er fra 1,44 mil­lio­ner kro­ner, og opp til 2,49 mil­lio­ner kro­ner, litt av­hen­gig av hvil­ken lei­lig­het man vel­ger. Den al­ler mins­te lei­lig­he­ten er 35 kvad­rat­me­ter stor, de and­re er 41 og 43 kvad­rat­me­ter. Se­ne­re vil enda stør­re leiligheter bli lagt ut for salg.

– Vi har en del nøk­kel­fer­di­ge små leiligheter her, men er det folk som har lyst til å gjø­re en egen­inn­sats selv, kan­skje har noen dyk­ti­ge hånd­ver­ke­re i fa­mi­li­en som kan bi­stå med litt hjelp, og som øns­ker å set­te sitt eget preg på lei­lig­he­ten med det sam­me, er det gode mu­lig­he­ter for det også, sier Groos. De som kjøper uten oppus­sing vil få en ra­batt i stør­rel­ses­or­den på 200.000 kro­ner.

Selv har Groos Bo­lig gjort en so­lid jobb med selve byg­get. De har re­vet det mes­te av man­ge av lei­lig­he­te­ne helt inn til be­ton­gen, støpt nytt gulv, la­get nye veg­ger, sør­get for varme­kab­ler på ba­de­ne, og la­get nytt elek­trisk an­legg. I dag er det kun led­lys som gjel­der på det gam­le stu­dent­hjem­met.

Groos Bo­lig sør­ger for øv­rig for at alle bo­li­ge­ne får hver sin bal­kong om kort tid.

Spen­te

Be­boer­ne som lei­er på Groos i dag vil ikke bli kas­tet ut med det førs­te, men det vil bli en na­tur­lig av­gang.

– Vi bru­ker opp­si­gel­ses mu­lig­he­ten vi har, men det er klart at de som al­le­re­de bor her nå også vil få mu­lig­he­ten til å kjø­pe lei--

SEL­GER LEILIGHETER: Tom Al­brigt­sen og Jan Erik Groos har så smått startet sal­get av lei­lig­he­te­ne på Groos. De vil også snart star­te byg­gin­gen av bal­kon­ge­ne tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.