Dømt for over­grep mot jen­te

Grimstad Adressetidende - - NYHETER -

Vi­de­re an­fø­rer ret­tens ad­mi­ni­stra­tor, ting­retts­dom­mer Alice Jer­vell, at man­nen i pe­rio­den på to må­ne­der send­te fle­re bil­der av sitt kjønns­or­gan til ung­jen­ta, og for­le­det hen­ne til å sen­de bil­der av seg selv til dom­fel­te i sa­ken.

Da for­hol­det ble av­slørt, fikk man­nen be­søks­for­bud over­for of­fe­ret, noe som han fort­satt har. Men det­te skal han ha brutt fle­re gan­ger, både i form av fy­sis­ke mø­ter, samt kon­takt via te­le­fon, SMS og so­sia­le medi­er.

Re­fe­re­rer til Våga-sa­ken

Ting­retts­dom­mer Alice Jer­vell sam­men­lig­ner i ret­tens vur­de­ring av sa­kens al­vor, om­fang og al­ders­for­skjell den­ne lo­ka­le sa­ken med den så­kal­te Vå­gå­sa­ken, hvor en mann på 50 år had­de jevn­lig sek­su­ell om­gang med en ung jen­te over en pe­rio­de på 22 må­ne­der.

Ret­ten pe­ker på at det som skil­ler den­ne sa­ken fra den så­kal­te Vågå-sa­ken er an­tal­let over­grep og pe­rio­den over­gre­pe­ne skjed­de over. For straf­f­ut­må­lin­gen har ret­ten lagt vekt på at for­na­er­me­des al­der da det sek­su­ali­ser­te for­hol­det startet og al­ders­for­skjel­len mel­lom sik­te­de og for­na­er­me­de.

Ret­ten an­ser det skjer­pen­de at sik­te­de ved noen an­led­nin­ger ser­ver­te al­ko­hol til for­na­er­me­de selv om det ikke i ret­ten er an­gitt at hun ble be­ru­set av det­te, i føl­ge dom­men.

Ret­ten vekt­leg­ger også at sik­te­de har brutt kon­takt­for­bu­det og der­med mang­len­de for­stå­el­se for den skjerm­ing kon­takt­for­bu­det skal etab­le­re.

På­tale­mak­ten, ved stats­ad­vo­kat Ing­rid Thor­sen, men­te rett straff var ett år og to må­ne­ders feng­sel, etter fra­trekk av fire må­ne­ders til­stå­el­ses­ra­batt. Vi­de­re skal 57 da­ger i va­re­tekt trek­kes fra.

Ret­ten støt­tet det­te, og opp­reis­nings­er­stat­ning på 80.000 kro­ner.

AKTOR: Po­liti­ad­vo­kat Ing­rid Thor­sen fikk med­hold for på­stan­den om feng­sel i ett år og to må­ne­der, etter fra­trakk av fire må­ne­ders til­stå­el­ses­ra­batt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.