– Hus­kjøp uten pen­ger

Le­der i Grim­stad Ven­st­re, An­ne Mo Grim­da­len, og Odd Bjørn Ness kre­ver i det­te inn­leg­get at rap­por­ten fra Klu­ge Ad­vo­kat­fir­ma blir lagt frem for kom­mune­sty­ret.

Grimstad Adressetidende - - LESERNES MENING - DE­BATT

Le­ser­nes me­ning: Klu­ge Ad­vo­kat­fir­ma AS fikk av ord­fø­re­ren i opp­ga­ve å fore­ta en «ob­jek­tiv og retts­lig vur­de­ring» av for­hold som er re­sul­tat av vars­ling fra kom­mu­nens øko­nomi­sjef. Det vil si om kom­mu­nens ad­mi­ni­stra­ti­ve og po­li­tis­ke le­del­se har hand­let i strid med kom­mu­nens in­ter­es­ser - og lo­ver og reg­ler – og om øko­nomi­sje­fen er ut­satt for gjen­gjel­del­se på grunn av vars­ling. Rap­por­ten er på 66 si­der, og om­fat­ter fle­re for­hold.

Det vi sy­nes er spe­si­elt in­ter­es­sant å se på, er hva som skri­ves om for­hol­de­ne rundt kjøp av ei­en­dom­mer i 2016.

I au­gust 2016 kjøp­te og be­tal­te kom­mu­nen et hus. Kjø­pet skjed­de uten at det fan­tes bud­sjett­mes­sig dek­ning. De som i føl­ge Klu­ges rap­port var in­volvert i den­ne tvil­som­me trans­ak­sjo­nen fra kom­mu­nens si­de, var ord­fø­rer, kom­mu­nal­sjef i kul­tur- og opp­vekst­sek­to­ren (kon­sti­tu­ert råd­mann), kom­mu­nal­sjef i sam­funn- og miljø­sek­to­ren (da­va­eren­de fun­ge­ren­de råd­mann), kom­mu­nal­sjef i helse- og om­sorgs­sek­to­ren, samt ved­kom­men­de som gjen­nom­før­te selve ut­be­ta­lin­gen. Stort sett var hele le­der­sjik­tet i kom­mu­nen alt­så in­volvert.

I føl­ge rap­por­ten fra Klu­ge ble kjø­pet gjen­nom­ført for­di de an­svar­li­ge ikke var klar over at det ikke fan­tes pen­ger.

I de­sem­ber 2016 kjøp­te og be­tal­te kom­mu­nen yt­ter­li­ge­re to hus, etter å ha del­tatt i en bud­pro­sess. De an­svar­li­ge i kom­mu­nen la inn bin­den­de bud uten på for­hånd å ha sjek­ket om det fan­tes bud­sjett­mes­sig dek­ning. De som i føl­ge rap­por­ten var in­volvert i dis­se kjø­pe­ne, var ord­fø­rer, råd­man­nen (nå­va­eren­de), kom­mu­nal­sjef i sam­funn- og miljø­sek­to­ren, Kom­mu­nal­sjef i helse- og om­sorgs­sek­to­ren og ved­kom­men­de som gjen­nom­før­te selve ut­be­ta­lin­gen.

I føl­ge rap­por­ten fra Klu­ge ble bin­den­de bud gitt for­di man ikke var klar over at det ikke fan­tes pen­ger. Kjø­pet ble gjen­nom­ført til tross for at man ble vars­let om at det mang­let pen­ger, for­di man men­te man had­de inn­gått bin­den­de av­ta­le. Det står ikke noe om hvem som for­plik­tet kom­mu­nen.

Alle kjø­pe­ne ble dess­uten gjen­nom­ført uten at de in­ter­ne reglene for be­hand­ling av sli­ke inn­kjøp, ble fulgt.

Rap­por­ten «ren­vas­ker» råd­man­nen og den øv­ri­ge le­del­sen. Både når det gjel­der det som lig­ger til grunn for vars­lin­gen, og i spørs­må­let om gjen­gjel­del­se.

Vi­me­ner­det er grunn til å stil­le spørs­mål ved både det som står, og det som ikke står. Rap­por­ten bør set­tes un­der lu­pen, og ikke bli «sis­te ord».

Det vi spe­si­elt rea­ge­rer på, er at Klu­ge ikke sy­nes det er et pro­blem at hver­ken ord­fø­rer, råd­mann (nå­va­eren­de), kom­mu­nal­sje­fe­ne el­ler ved­kom­men­de som gjen­nom­før­te selve ut­be­ta­lin­gen, har opp­fat­tet at det må fore­lig­ge bud­sjett­hjem­mel for sli­ke inn­kjøp (stør­rel­ses­or­den 10 mil­lio­ner kro­ner).

Det (bort)for­kla­res som en mis­for­stå­el­se. Som det står i rap­por­ten ved­rø­ren­de kjø­pe­ne i de­sem­ber: «At Råd­man­nen og kom­mu­nal­sje­fen ikke var kjent med at det ikke fore­lå bud­sjett­hjem­mel for det ak­tu­el­le året be­rod­de på en mis­for­stå­el­se. De ble også først kjent med det etter at kom­mu­nen had­de for­plik­tet seg. Selv om det ikke er ide­elt at det blir be­gått feil på høyt nivå i kom­mu­nen, var det li­ke­vel, gitt de kon­kre­te om­sten­dig­he­te­ne, for­ståe­lig at det kun­ne skje i den­ne sa­ken.»

Det­te stand­punk­tet er gans­ke ufor­ståe­lig, og kan nep­pe va­ere ba­sert på en «ob­jek­tiv og retts­lig vur­de­ring». Det er slett ikke for­ståe­lig at in­gen av de in­volver­te ikke en gang tenk­te på å sjek­ke om det fan­tes pen­ger.

Hele den­ne «sup­pen» had­de va­ert unn­gått om en av de in­volver­te had­de tatt kon­takt med kom­mu­nens øko­nomi­sjef i for­bin­del­se kjø­pet i au­gust 2016. Da vil­le de sik­kert ha fått be­skjed om at det ikke var dek­ning, og at det er in­ter­ne reg­ler i kom­mu­nen for hvor­dan sli­ke kjøp skal be­hand­les. Kan grun­nen va­ere at de ikke vil­le ta kon­takt med øko­nomi­sje­fen, som var vars­ler?

For kom­mune­sty­rets med­lem­mer må det va­ere grunn til stor be­kym­ring at dis­se per­sone­ne – som skal sør­ge for at lo­ver og reg­ler i kom­mu­nen føl­ges opp – gjør seg skyld i sli­ke «mis­for­stå­el­ser». Sa­er­lig ille blir det når det­te kom­mer på top­pen av inn­kjøps­sa­ken.

Et an­net for­hold er at Klu­ge går god for at de git­te bu­de­ne var bin­den­de. Etter vår me­ning er det usik­kert om bu­de­ne var bin­den­de, i og med at de ikke var god­kjent av kom­mune­sty­ret, og uten at det var bud­sjett­mes­sig dek­ning. Det kun­ne va­ert in­ter­es­sant å få Klu­ges be­grun­nel­se for hvor­for bu­de­ne var bin­den­de for kom­mu­nen.

Da BDO grans­ket inn­kjøps­sa­ken, var det er stort pro­blem at in­gen hus­ket noe. I føl­ge Klu­ge er ty­de­lig­vis det­te fort­satt et pro­blem. Som det står i rap­por­ten: «Klu­ge har fått opp­lyst at for­mann­ska­pet an­ta­ge­lig ble ori­en­tert om bo­lig­kjø­pet den 22. sep­tem­ber 2016, men det er knyt­tet noe usik­ker­het til hvor­vidt det­te fak­tisk ble gjort da det ikke er pro­to­koll­ført og de in­volver­te er noe usik­re i sine for­kla­rin­ger». Har Klu­ge sjek­ket med po­li­tisk sek­re­ta­riat?

Vi hø­rer at råd­man­nen plan­leg­ger en om­or­ga­ni­se­ring hvor konsekvensen er at øko­nomi­sje­fen de­gra­de­res. Er det noe både den­ne sa­ken og inn­kjøps­sa­ken vi­ser, er det at det er det mot­sat­te som må skje. Rap­por­ten fra Klu­ge vi­ser også and­re ek­semp­ler på at det hers­ker stor ukunn­skap blant le­der­ne når det gjel­der øko­no­mis­ke dis­po­si­sjo­ner. Øko­nomi­sjefs-stil­lin­gen må der­for styr­kes, ikke svek­kes. En øko­nomi­sjef som til en­hver tid er po­pu­la­er blant alle sek­tor­le­de­re, er nok­så sik­kert en dår­lig øko­nomi­sjef. Er det en stil­ling som kre­ver opp­bak­ning fra topp­le­der, er det stil­lin­gen som øko­nomi­sjef.

Når det kan gjen­nom­fø­res inn­kjøp til mil­lio­ner av kro­ner ba­sert på mis­for­stå­el­ser og mang­len­de kon­troll – og uten at øko­nomi­sje­fen in­volve­res – må det va­ere klart for de fles­te at det også må gjø­res noe med øko­nomi­reg­le­men­tet. Også her må selv­sagt øko­nomi­sje­fen in­volve­res.

Rap­por­ten fra Klu­ge må leg­ges frem for kom­mune­sty­ret. Det er ikke godt nok at den er re­fe­rert av ord­fø­rer i luk­ket møte i for­mann­ska­pet.

ARKIV

INN­LEGG: Le­der av Grim­stad Ven­st­re, An­ne Mo Grim­da­len, vil at rap­por­ten fra Ad­vo­kat­fir­ma Klu­ge skal leg­ges frem for kom­mune­sty­ret. «Det er ikke godt nok at den re­fe­res av ord­fø­rer i et luk­ket møte i for­mann­ska­pet», skri­ver Grim­da­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.