Hall­geir er med igjen

Etter fire års opp­hold er Hall­geir Ig­land at­ter å fin­ne i Imene­strop­pen til et lands­skyt­ter­stev­ne. Stev­net i Før­de startet al­le­re­de til tors­dag.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - SKY­TING Pål Rep­stad

– Det var me­nin­gen at jeg skul­le ha va­ert med til Måls­elv i fjor også, da mest for tu­rens skyld, men så ble det ikke slik li­ke­vel sier ime­ne­sin­ge­nes andre­klas­sing.

Rus­ten

Ig­land var med på sitt førs­te landf­skyt­ter­stev­ne på El­ve­rum i 2000 og var, bort­sett fra i 2006, med hvert år fram til og med 2011 i Bodø. Etter det­te har han bare del­tatt en gang.

– Jeg har i mel­lom­ti­den gjort litt and­re prio­ri­te­rin­ger, sier Ig­land og fort­set­ter:

– Selv på mitt nivå mer­ker jeg at det er en stund si­den jeg har skutt.

Og selv om han selv sier han of­test er å fin­ne på de ned­re de­ler av re­sul­tat­lis­te­ne i sin klas­se, har han li­ke­vel kom­met hjem med over ti pre­mi­er fra tid­li­ge­re lands­skyt­ter­stev­ner.

Spe­si­elt hyggelig i så måte var nok åre­ne 2002 og 2003, da Hall­geir Ig­land som første­klas­sing til sam­men tok syv pre­mi­er. Her kan vi spe­si­elt trek­ke frem at han i 2003 ble num­mer 8 blant klas­sens 175 del­ta­ke­re på felt­hur­tig­sky­tin­gen med 16,58 se­kun­der.

Årets lands­skyt­ter­stev­ne fore­går i Før­de i tids­rom­met fra 27. juli til 4. au­gust.

Ime­ne­sin­ger som skal del­ta:

Klas­se 5: Bjørn To­re Beis­land, May Britt Gjer­stad, An­ders Ed­vin Gus­dal, Svend Karlsen, Geir At­le Me­tveit, He­le­ne Sto­re­nes Klas­se 4: Kåre Sto­re­nes Klas­se 3: Bjørn Bjel­le­rås, Ing­vald F. Ekra, Ei­vind Ig­land, He­le­na Me­tveit, Ør­jan Me­tveit

Klas­se 2: Hall­geir Ig­land, Tom Land­ås, Rune Me­tveit, Eilef Stalle­land, In­ge Sto­re­nes Klas­se 1: Ka­ri Jør­gen­sen V55: An­ders Me­tveit, Thor Vi­gre

Eld­re re­krutt: Ve­gard Kn­ut­son, Kris­ti­an Sto­re­nes Junior: Kjetil jr. Ig­land V65: Knut Lie V73: Paul Not­to Mik­kel­sen

TIL FØR­DE: Hall­geir Ig­land skal i år del­ta i sitt 13. lands­skyt­ter­stev­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.