Hu­mor­trio til Apo­te­ker­gaar­den

Hu­mor­trio­en På ny­klip­te sti­er kom­mer til Apo­te­ker­gaar­den med sin fore­stil­ling i au­gust.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - FORE­STIL­LING Ca­mil­la Hov­stø ca­mil­la@gat.no

– Etter en fan­tas­tisk spille­pe­rio­de på Lil­le­sand Ho­tel Nor­ge i mai og juni, og fan­tas­tis­ke an­mel­del­ser kan På Ny­klip­te Sti­er nå gle­de­lig mel­de om at fore­stil­lin­gen nå set­tes opp på Apo­te­ker­gaar­den i au­gust, skri­ver trio­en i en presse­mel­ding.

Førs­te sjan­se til å se fore­stil­lin­gen i Grim­stad er lør­dag 5. au­gust.

Fore­stil­lin­ge­ne høs­tet ter­ning­kast 6 fra både Ag­der­pos­ten og Fvn.

– Har du to ti­mer igjen å leve, bruk det her, skrev Ag­der­pos­ten i sin an­mel­del­se, men sF a ed re­lands­ven­nen skrev :«..... inni gran­skau­en frekt og frei­dig og fullt av spill­op­per, at det kal­ler på det sto­re lat­ter­brø­let …» står det vi­de­re i presse­mel­din­gen.

Spil­ler på hjemme­bane

– Etter 13 spil­te fore­stil­lin­ger på Lil­le­sand Ho­tel Nor­ge i mai og juni, har vi mot­tatt mas­se hen­ven­del­ser om å spil­le fore­stil­lin­gen fle­re gan­ger. Det har Apo­te­ker­gaar­den og Rolf Erik Nil­sen gjort noe med, og vi gle­der oss stort til å erob­re Grim­stad og Apok­te­ker­går­den i au­gust 2017 med På Ny­klip­te Sti­er – The Fi­nal Count­down, sier grim­stad­gutt Tho­mas Jørstad Pet­ter­sen. For ham er det eks­tra stas å få spil­le på hjemme­bane.

Tøys om ver­dens un­der­gang

– The Fi­nal Count­down er et spek­ta­ku­la­ert og hu­mo­ris­tisk feel­good­show om ver­dens un­der­gang. En slags sis­te opp­tel­ling før en sis­te ned­tel­ling. Kan man vir­ke­lig lage hu­mor av ver­dens un­der­gang ten­ker du kan­skje? Sva­ret er et høyt, run­gen­de ja, står det i presse­mel­din­gen.

På scenen står Tho­mas Jørstad Pet­ter­sen, Lars Emil Ni­el­sen, og Trond Hanssen.

Tho­mas Jørstad Pet­ter­sen har de sis­te åre­ne va­ert på Kil­den med blant an­net mono­log­fore­stil­lin­gen Plut­se­lig Per­vo. Han spil­te også rol­len Yvan i Kunst. Sist høst tur­ner­te han Nor­ge rundt med fore­stil­lin­gen Jul i Blå­fjell, og ble for en uke si­den far for and­re gang,

Lars Emil Ni­el­sen, fra Lil­le­sand, er en av sju i Kil­dens nye en­sem­ble. Han har de sis­te åre­ne med­vir­ket i blant an­net Romeo og Ju­lie, Gut­ta i Tre­hu­set og nå se­nest Jury­en og Ter­je Vi­gen.

Trond Hanssen er to gan­ger komi­pris­vin­ner og har de sis­te åre­ne spilt i Märt­ha the mu­si­kal, Lat­ter på Lat­ter og i Lat­ter­gal­la med Tho­mas Gier­t­sen, At­le An­ton­sen, Ro­bert Stol­ten­berg og Bård Tuf­te Johansen.

– Den­ne gjen­gen har tatt sto­re steg de sis­te åre­ne. Med en av Nor­ges bes­te re­gis­sø­rer, noen av lan­dets bes­te tekst­for­fat­te­re og med stort mu­si­kalsk og ko­misk ta­lent har de ut­vik­let en trio som de har all grunn til å va­ere me­get stol­te av. Nå er en­de­lig ti­den kom­met til at de skal gle­de pub­li­kum­met på Apo­te­ker­gaar­den, sier pro­du­sent Rolf Erik Nil­sen.

Nil­sen me­ner det­te er en fest av en fore­stil­ling.

– Den er utro­lig mor­som og hol­der sva­ert høy mu­si­kalsk kva­li­tet. Bed­re an­mel­del­ser enn de har fått til nå er det ikke mu­lig å få. To sek­se­re på ter­nin­ge­ne. Vi gle­der oss stort til å vise Grim­stads pub­li­kum den­ne lat­ter­bom­ben, sier Nil­sen.

TIL GRIM­STAD: Komi­trio­en Lars Emil Ni­el­sen, Trond Hanssen og Tho­mas Jørstad Pet­ter­sen gle­der seg til å stå på scenen på Apo­te­ker­gaar­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.