Til min­ne om Jostein Vold

Man­dag 17. juli mot­tok vi den tris­te mel­din­gen om at Jostein Vold brått var død etter en tra­gisk fall­ulyk­ke.

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN - MINNEORD Svein Lille­aasen

En sentral per­son

i fa­mi­li­en og i byen vår var med ett gått bort. Vi er man­ge som sit­ter igjen med savn og smer­ter etter Josteins tra­gis­ke døds­fall.

Jostein voks­te opp

på går­den Vold på Vig­re­stad i en søs­ken­flokk på 9. Al­le­re­de som fem­ten­åring dro han til sjøs og tok seg se­ne­re ar­beid i Aust­ra­lia.

Fem år se­ne­re

vend­te han hjem til Ja­eren og til Kir­sten som had­de ven­tet på han i alle dis­se åre­ne. De gif­tet seg i 1958. Litt se­ne­re byg­de de sitt førs­te hus på heime­går­den Vold. Her bod­de de til fram til 1964. Da dro den lil­le fa­mi­li­en til Ame­ri­ka. Det ble syv be­gi­ven­hets­rike og gode år. Jostein stor­triv­des som sne­k­ker og han for­tal­te oss mer enn gjer­ne om alt han fikk opp­le­ve der borte.

I 1971 kom

Jostein, Kir­sten og de tre gut­te­ne Ar­vid, Jan og Kurt hit til Grim­stad. Her had­de de gode ven­ner fra tid­li­ge­re be­søk og her vil­le Jostein gjer­ne slå seg ned med sine kja­ere, og slik ble det. Jostein var en dyk­tig og etter­spurt sne­k­ker.

Al­le­re­de i mai

1972 flyt­tet de inn i ny­bygd hus i Ås­vei­en 15. Fa­mi­li­en fant seg godt til ret­te i sør­lands­byen. Venne­flok­ken voks­te og de fant sitt ån­de­lig hjem i Bede­hu­set i byen. Se­ne­re var det Jostein selv som byg­de det nye Imi-hu­set sam­men med søn­nen Kurt. Helt til det sis­te møt­te vi han der på mø­ter og sam­lin­ger. Da Bi­bel­sko­len ble reist, del­tok Jostein også der med sin fag­li­ge kunn­skap og inn­sats.

Han had­de også

i alle år sin fas­te plass i Grim­stad kir­ke.

Jostein tok barn

og barne­barn med på fan­tas­tis­ke båt­tu­rer og på utal­li­ge pro­sjek­ter. Han var all­tid lyk­ke­lig når barne­bar­na duk­ket opp.

Ve­te­ran­bi­ler og flot­te

mo­tor­syk­ler had­de han også stor sans for. Vi hus­ker han godt på tur gjen­nom byen på den gam­le ve­te­ran­syk­ke­len med et av bar­na el­ler barne­bar­na i side­vog­na. Den traus­te jaer­bu­en klar­te å be­va­re noe av gut­ten i seg. Han var på man­ge må­ter drømme­beste­fa­ren!

Vi er man­ge

som sat­te stor pris på Jostein. Vi vil om­slut­te Kir­sten og fa­mi­li­en i våre bøn­ner og tak­ker Gud for alt han ga oss gjen­nom Jostein Vold sitt liv.

MIN­NES: «Vi hus­ker ham godt på tur gjen­nom byen på den gam­le ve­te­ran­syk­ke­len», skri­ver Svein Lille­aasen i minne­or­det om Jostein Vold.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.