Spek­ta­ku­la­er oppvask

Alex­an­der Lund er ty­de­lig og klar i det­te inn­leg­get: «I mine øyne er tro­ver­dig­he­ten til kom­mu­nen og dens or­ga­ni­sa­sjon på et lav­mål».

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN - DE­BATT Alex­an­der Lund

Le­ser­nes me­ning: Det

er en spek­ta­ku­la­er oppvask i Råd­hu­sets kor­ri­do­rer som ut­fol­der seg i lo­kal­avi­se­ne.

Det sy­nes helt

utro­lig at dritt­kas­tin­gen in­gen ende tar, og at man ikke kla­rer å sam­le både det po­li­tis­ke Grim­stad og kom­mu­nens an­sat­te for å trek­ke i den sam­me ret­nin­gen. I mine øyne er tro­ver­dig­he­ten til kom­mu­nen og dens or­ga­ni­sa­sjon på et lav­mål - til tross for man­ge krum­ps­ring i for­ti­den.

Det sy­nes ty­de­li­ge­re

enn noen sin­ne at hen­sy­net til kom­mu­nens ve og vel full­sten­dig blir over­sett til for­del for en­kel­tes in­ter­es­ser.

Det­te er kan­skje

ikke noe nytt i det po­li­tis­ke Nor­ge, men nå an­tar det­te na­er­mest tra­gi­ko­mis­ke pro­por­sjo­ner i Grim­stad.

Det er ikke

lett å skul­le va­ere en god bor­ger og stem­me ved val­get, når man til­syne­la­ten­de må vel­ge mel­lom bylle­pest og rest­skatt.

Jeg hå­per der­for

opp­rik­tig at noen ele­men­ter i lo­kal­po­li­tik­ken vil leg­ge egne in­ter­es­ser til si­de, og ta an­svar for det som be­tyr mest for de fles­te av oss by­ens bes­te.

OPPVASK: Alex­an­der Lund opp­ford­rer i det­te inn­leg­get lo­kal­po­li­ti­ker­ne til å leg­ge egne in­ter­es­ser til si­de og ta an­svar for det som be­tyr mest for de fles­te av oss - byen bes­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.