TEKST Ikke gi opp!

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN - Kjell Hal­torp Mi­sjons­le­der Fe­vik

HUN HAD­DE va­ert syk i 12 år. Hun had­de prøvd alt. Gjen­nom alle be­søk hos le­ger og spe­sia­lis­ter had­de alle pen­ge­ne for­svun­net. Hun var blakk og syk. Så skjed­de det noe. Hun hør­te om Je­sus, og en spi­re av tro be­gyn­te å ar­bei­de i hen­ne. Det var en som kun­ne for­and­re hen­nes si­tua­sjon. Hun tenk­te: «Bare jeg får røre ved kan­ten av kap­pen Hans, så blir jeg frisk!». Hun som had­de va­ert så nede og de­pri­mert be­gyn­te å for­stå at hun ikke kun­ne gi opp og at det var en som kun­ne hjel­pe hen­ne. Det var mye folk rundt Je­sus. Kvin­nen var der og treng­te seg fram. Hun hand­let på sin tro. Da hun rør­te ved Je­sus ble hun mo­men­tant hel­bre­det. Je­sus kal­te hen­ne frem: «Din tro har frelst deg!» Hun ga ikke opp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.