Stor­tri­ves i skjaer­går­den

To fa­mi­li­er i åtte ka­jak­ker har pad­let mel­lom hol­mer og skja­er. – Iste­den­for å kik­ke inn i en skjerm har vi sett på leir­bå­let om kvel­de­ne, for­tel­ler Thor Kam­fjord.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE -

To fa­mi­li­er for­delt på åtte hav­ka­jak­ker har hatt det eksotisk blant hol­me­ne.

De to fa­mi­lie­ne, Moseid Bryh­ni fra Trond­heim og Vass­botn/ Kam­fjord fra Bre­vik, er på ka­jakk­tur og har pad­let fra Aren­dal til Grim­stad. De er fire voks­ne og fire barn, og de har al­le­re­de hatt en over­nat­ting på Valøy­ene. Så går tu­ren vi­de­re til Ytre Maløya.

Noen av dem er­far­ne pad­ler, noen med mind­re er­far­ne, men alle er li­ke­vel me­get godt for­be­redt og godt ut­rus­tet. Alle har vått­kort i pad­ling, som går på tre­ning på sik­ker­het og red­ning. Alle har trent på si­tua­sjo­ner som velt og ka­mera­tred­ning.

Su­per fe­rie

De star­tet fra Aren­dal, pad­let Ni­d­elva og vi­de­re langs kys­ten av Fe­vik og til Grim­stad, der de bunk­ret for for­sy­nin­ger man­dag etter­mid­dag. Der­et­ter bar det ut til Valøy­ene for over­nat­ting i telt.

Thor Kam­fjord sier at det er fan­tas­tisk å pad­le langs kys­ten og mel­lom hol­mer og skja­er.

– Den­ne må­ten å fe­riere på, er bare helt su­per. man­ge rei­ser jo til ut­lan­det, og vi har selv gjort det, men jeg sy­nes det vil­le va­ert trist å for­la­te Nor­ge og kys­ten nå på som­mer­en. Det er en­kel­te and­re ka­jak­ker ute, men ikke så

FOTO: KNUT AN­DERS DYVIK

FA­MI­LI­ER PÅ PADLETUR: De to fa­mi­lie­ne ut­fors­ker skjaer­går­den med hav­ka­jakk. Fra ven­st­re: Ter­je Moseid Bryh­ni, Susann Kam­fjord, Britt Vass­botn Kam­fjord.

FOTO: KNUT AN­DERS DYVIK

SAMLING: Her er gjen­gen utål­mo­dig etter å kom­me seg ut i skjaera.

FOTO: THOR KAM­FJORD

REGN: Litt regn stan­set ikke en fro­kost i det grøn­ne.

FOTO: TER­JE MOSEID BRYH­NI

ØS­TERS: Haakon sma­ker øs­ters for førs­te gang, på Val­øyan.

FOTO: THOR KAM­FJORD

KRABBER: De ble kokt på Valøy­ene.

FIN FANGST: Det gikk bå­de krabber og fisk i gar­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.