Her blir det ita­li­ensk i bak­går­den

Grim­stad har fått et nytt til­skudd i res­tau­rant­bran­sjen.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - NYTT SPISESTED Pe­er L. An­dre­as­sen

Plate­ba­rens bak­gård, el­ler bare Bak­går­den, åp­net dø­re­ne stil­le og ro­lig for noen da­ger si­den. Det er 49 sitte­plas­ser, og bå­de sti­len og me­ny­en skal ha et ita­li­ensk preg. – Vi har egne ret­ter som vi ser­ve­rer her i den nye res­tau­ran­ten om kvel­den, og da er det også inn­gang fra smau­et mel­lom Nor­li og Ve­slas bu­tikk, opp­ly­ser inne­ha­ver Ge­org Pedersen.

Skal ut­vik­le me­ny­en

Han har bå­ret på en drøm om et fa­mi­lie­venn­lig spisested, en blan­ding av kafé og res­tau­rant­med ita­li­ensk meny, i over ti år. Nå har han alt­så rea­li­sert den.

– Me­ny­en skal vi ut­vik­le etter hele tida, un­der­stre­ker han, etter å ha fått san­sen for ita­li­ensk mat­kul­tur etter fle­re språk­rei­ser de sis­te åre­ne.

Be­hol­der pla­te­ne

Pedersen ven­ter også på nytt ut­styr som de skal bru­ke til et eget brød­ut­salg.

– Det kom­mer. Vi ba­ker selv, men kla­rer ikke å dek­ke etter­spør­se­len, opp­ly­ser han.

Det er snart gått 40 år si­den Plate­ba­ren star­tet med nett­opp musikk pla­ter i 1979.

– Det vil vi fort­set­te med i en el­ler an­nen form. Det er vik­tig å be­hol­de litt av sje­la, sier han.

STORSATSING: Dag­lig le­der og inne­ha­ver Ge­org Pedersen gjør sin størs­te ut­vi­del­se si­den Plate­ba­ren åp­net for snart 40 år si­den. Her er han i Bak­går­den, den nye res­tau­ran­ten med ita­li­ensk ut­trykk.

NYTT KJØKKEN: Plate­ba­ren har in­ves­tert i et nytt kjøkken. Her er Li­ne San­naes Kris­ti­an­sen (til høy­re), Mag­da­lena Swia­tek og Bjørge Thor­bjørn­sen i sving med å til­be­re­de ma­ten.

MENY: Bak­går­den har ita­li­ens­ke ret­ter på me­ny­en, som anti­pas­ti.

PLATE­BA­REN: Her blir det in­gen sto­re end­rin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.