Kri­tisk til ut­spill om verne­om­bud

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE -

Stil­le­hav­søs­ter­sen sprer seg

hur­tig langs kys­ten. Den har etab­lert seg fle­re ste­der i Grim­stad, som vi kan lese i da­gens avis. Den er en frem­med art i vårt ma­ri­ne mil­jø. Den kan va­ere en mat­res­surs, men er først og fremst en trus­sel mot folks bade­liv på stren­der og i buk­ter. Stil­le­hav­søs­ter­sen har et skjell som blir sam­men­lig­net med en knivs­egg el­ler glasskår.

Tirs­dag opp­da­get mange­årig

hytte­be­bo­er Mat­hias B. Danne­vig øs­ter­sen i som­mer­pa­ra­di­set Mari­vold. Fore­lø­pig bare noen få skjell, men vi kan va­ere gans­ke sik­re på at den vil slå seg ned og dek­ke til stein- og sand­bunn også her. Litt len­ger øst på kys­ten er for­hol­de­ne langt ver­re. I Kra­gerø ble det fun­net 100.000 øs­ters i en li­ten bukt. Da blir fore­koms­te­ne så mas­si­ve at de for­tren­ger and­re ar­ter, blant an­net blå­skjell og fla­tøs­ter­sen.

Ute i ver­den

re­pre­sen­te­rer stil­le­hav­søs­ter­sen sto­re kom­mer­si­el­le ver­di­er. Den er en de­li­ka­tes­se, og tid­li­ge­re ble det an­ty­det at vi her hjem­me kun­ne spi­se oss ut av pro­ble­met. Men Mat­til­sy­net har ikke noe «blå­skjell­var­sel» for øs­ters og ber folk ta for­holds­reg­ler.

Om­fan­get av stil­le­hav­søs­ter­sen

må be­gren­ses. Vi kan ikke la dem ta over ste­der som Mari­vold, Groos og Store­sand. Vi må dess­uten unn­gå an den for­tren­ger våre tra­di­sjo­nel­le blå­skjell og fla­tøs­ters full­sten­dig. Det kan gi kon­se­kven­ser i hele na­e­ring­skje­den.

FRYKT: By­gart­ner Ove Bach fryk­ter at po­pu­la­ere bade­ste­der i Grim­stad kan bli helt øde­lagt av østers­in­va­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.