– Ko­an­da har i bes­te fall mis­for­stått sin egen rol­le

Kva­li­tets­sjef Ivar Lyng­stad i Grim­stad kom­mu­ne kom­men­te­rer i det­te inn­leg­get ut­spil­let fra kom­mune­styre­med­lem Issi­fou Ko­an­da (SV) om av­trop­pen­de ho­ved­vern­om­bud Ar­ne Rug­stad. «Kri­tik­ken er bå­de usak­lig og usma­ke­lig», skri­ver Lyng­stad.

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN - DE­BATT Ivar Lyng­stad

Le­ser­nes me­ning: Usak­lig

av Ko­an­da. I et in­ter­vju i Grim­stad Adresse­ti­den­de 22. juli hev­der kom­mune­styre­re­pre­sen­tan­ten Issi­fou Ko­an­da (SV) at han vil hus­ke ho­ved­verne­om­bud Ar­ne Rug­stad som en som ikke gjor­de job­ben sin, en som blan­det seg opp i den po­li­tis­ke be­hand­lin­gen av inn­kjøps­sa­ken og en som har va­ert par­tisk. Vi­de­re sier Ko­an­da: «Han har ikke gjort det han skul­le, og det er der­for bra at han slut­ter slik at vi kan få en an­nen som for­hå­pent­lig­vis blir litt an­ner­le­des enn han». Den­ne kri­tik­ken er bå­de usak­lig og usma­ke­lig, og byg­ger etter min vur­de­ring på mang­len­de for­stå­el­se av rol­ler. Der­for kre­ver Ko­an­da sitt ut­spill noen kom­men­ta­rer.

Som kva­li­tets­sjef og

system­an­svar­lig for HMS-ar­bei­det i kom­mu­nen de sis­te to og et halvt åre­ne, har jeg na­tur­lig nok sam­ar­bei­det med ho­ved­verne­om­bu­det på en rek­ke saks­om­rå­der. Jeg har la­ert Rug­stad å kjen­ne som et used­van­lig kunn­skaps­rikt og dyk­tig ho­ved­verne­om­bud. Han har me­get god inn­sikt og over­sikt over ar­beids­miljø­lo­ven og til­hø­ren­de for­skrif­ter. Han er ge­nuint opp­tatt av at virk­som­he­ten er inn­ret­tet på en slik måte at hen­sy­net til ar­beids­ta­ker­ne sik­ker­het og hel­se blir iva­re­tatt i sam­svar med be­stem­mel­se­ne i lov­ver­ket. Han er uredd, ty­de­lig og åpen i sin kom­mu­ni­ka­sjon.

Verne­om­bu­det vel­ges av

de an­sat­te for to år av gan­gen. Rug­stad er in­ne i sin fjer­de pe­rio­de, noe som åpen­bart ty­der på at an­sat­te er for­nøyd med den job­ben han gjør. Po­li­ti­ke­re har in­gen le­gi­tim rett til å mene noe som helst om hvem de an­sat­te vel­ger til ho­ved­verne­om­bud. Slik Ko­an­da ut­tryk­ker seg i in­ter­vju­et har han i bes­te fall mis­for­stått sin egen rol­le i for­hold til det­te.

Det fram­går av

Ar­beids­miljø­lo­ven at ar­beids­gi­ver skal sik­re et ar­beids­mil­jø som gir grunn­lag for en helse­frem­men­de og me­nings­fylt ar­beids­si­tua­sjon, som gir full trygg­het mot fy­sis­ke og psy­kis­ke skade­virk­nin­ger … (§ 1-1 og 3-1).

Verne­om­bu­det skal iva­re­ta

alle ar­beids­ta­ke­res in­ter­es­ser i sa­ker som an­går ar­beids­mil­jø­et (§ 6-2). Ge­ne­relt be­tyr det alle sa­ker som ved­rø­rer de an­sat­tes hel­se, sik­ker­het og vel­ferd. Når så kom­mune­sty­ret fat­ter ved­tak om å gjen­nom­føre epost­ana­ly­se, er det Rug­stad sin vur­de­ring at det­te ikke er lov­lig. Gransk­ning av e-pos­ter er en inn­gri­pen som ar­beids­miljø­mes­sig vil kun­ne va­ere sva­ert be­las­ten­de for en rek­ke med­ar­bei­de­re i kom­mu­nen. Han vel­ger der­for å vars­le Data­til­sy­net etter ar­beids­miljø­lo­vens § 2-4 om kri­tikk­ver­di­ge for­hold og mu­lig brudd på per­son­opp­lys­nings­lo­ven. Her er det alt­så kom­mu­nens øvers­te or­gan som kan ha fat­tet et ulov­lig ved­tak. Ba­sert på Data­til­sy­net sine vur­de­rin­ger slik de er gjen­gitt i lo­kal­avi­se­ne, er det i alle fall mye som ty­der på det.

Det var helt

le­gi­timt og for­ven­tet at kom­mu­nens ho­ved­verne­om­bud vars­let Data­til­sy­net om et mu­lig ulov­lig ved­tak fat­tet av kom­mune­sty­ret. Et kom­mune­sty­re kan ikke fat­te ulov­li­ge ved­tak, og så dek­ke seg bak at po­li­ti­ker­ne tar sitt ar­beids­gi­ver­an­svar og bru­ker den sty­rings­ret­ten de har, slik re­pre­sen­tan­ten Ko­an­da gir ut­trykk for gjen­nom in­ter­vju­et i lo­kal­avi­sa.

Kom­mune­sty­ret ved­tok se­nest

19. juni i år nye vars­lings­ru­ti­ner. Her opp­ford­res an­sat­te i Grim­stad kom­mu­ne om å vars­le om kri­tikk­ver­di­ge for­hold. Hoved­verne­om­bu­dets vars­ling til Data­til­sy­net er det førs­te vars­let etter at nye ru­ti­ner ble ved­tatt. Når så Ko­an­da kon­klu­de­rer med at det ikke var rik­tig av Rug­stad å blan­de seg opp i epost­sa­ken og brin­ge den­ne inn for Data­til­sy­net, er det åpen­bart at Ko­an­da ikke har be­stått den førs­te tes­ten på de vars­lings­ru­ti­ner han selv har va­ert med på å ved­ta. Man­ge vil i til­legg kun­ne opp­fat­te det­te som en gjen­gjel­del­se for Rug­stad sitt var­sel til Data­til­sy­net. Kva­li­tets­sjef Grim­stad kom­mu­ne

FULL STØT­TE: Kva­li­tets­sjef i kom­mu­nen, Ivar Lyng­stad, gir full støt­te til ho­ved­verne­om­bud Ar­ne Rug­stad. «Et used­van­lig kunn­skaps­rikt og dyk­tig ho­ved­verne­om­bud», skri­ver Lyng­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.