Hytte­ve­te­ran fant knivøs­ters på Mari­vold

Tirs­dag etter­mid­dag opp­da­get Mat­hias B. Danne­vig stillehavsøsters ved Mari­voll. – De er en ka­ta­stro­fe for stren­de­ne, til­føy­er han.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - FREM­MED ART Pe­er L. An­dre­as­sen

Danne­vig har hyt­te på Mari­vold der han har fe­riert hver som­mer i 62 år. Hver el­ler an­nen­hver som­mer ryd­der han strand­so­nen for stein og rask, noe han også gjor­de tirs­dag etter­mid­dag. Da opp­da­get han at stil­le­hav­søs­ter­sen er i ferd med å etab­le­re seg i Sun­det. Øs­ter­sen er kniv­skarp, og barn og voks­ne som tråk­ker på den ri­si­ke­rer å kut­te seg stygt opp.

– Jeg pluk­ket noen få. De er fore­lø­pig gans­ke små, selv om jeg også fant noen stør­re. Det er så skar­pe at jeg mer­ket ikke at jeg kut­tet meg før jeg så blo­det på hen­de­ne, for­tel­ler Danne­vig.

Ka­ta­stro­fe for bade­ste­de­ne

Danne­vig sier at han ald­ri har ob­ser­vert stillehavsøsters ved Mari­vold før. Han fryk­ter at de kan va­ere i ferd med å etab­le­re seg på po­pu­la­ere bade­ste­der som Pa­ra­dis­buk­ta og Lil­le bukt.

– Jeg har va­ert på vakt og set­ter etter dem tid­li­ge­re, for de er jo blitt et stort pro­blem and­re ste­der, som for ek­sem­pel i Aren­dal og len­ger øst­over. De er en ka­ta­stro­fe for stren­de­ne si­den de ba­den­de kan skja­ere seg opp på dem, un­der­stre­ker Danne­vig.

Har meldt i fra

Stil­le­hav­søs­ter­sen sprer seg raskt og for­tren­ger and­re ar­ter der den gror. Danne­vig opp­ly­ser at han har vars­let kom­mu­nen om fun­net.

– Det­te må føre til at strand­om­rå­der må ryd­des re­gel­mes­sig der­som de skal bru­kes av ba­den­de. Det er sva­ert vik­tig at folk er opp­merk­som­me på det­te. El­lers kan de ri­si­ke­re styg­ge ska­der, på­pe­ker Danne­vig.

FOTO: PRI­VAT

OPP­DA­GET: Da Mat­hias B. Danne­vig ryd­det i strand­so­nen opp­da­get han at stillehavsøsters er i ferd med å etab­le­re seg ved Mari­vold. – Det­te må folk va­ere opp­merk­som på, el­lers ri­si­ke­rer de å kut­te seg stygt, sier han.

FOTO: PRI­VAT

TO TY­PER: Den nors­ke øs­ter­sen (til ven­st­re) og inn­tren­ge­ren fra Stille­ha­vet.

ARKIV

VETERAN: Mat­hias B. Danne­vig har va­ert hytte­tu­rist på Mari­vold i over 60 år.

FOTO: PRI­VAT

SKARP: Stil­le­hav­søs­ter­sen står på bun­nen med de skar­pe «blade­ne» vendt opp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.