Kunst­gres­set rul­les ut

Kunst­gress­ba­nen på Le­ver­myr får i dis­se da­ger en­de­lig nytt gress. Tirs­dag star­tet ar­bei­der­ne ar­bei­det med å rul­le ut gres­set.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - LE­VER­MYR An­na Torp Kvas­jord

Kunst­gress­ba­nen på Le­ver­myr har i leng­re tid va­ert sva­ert slitt, og blant an­net A-la­get til Jerv har latt va­ere å tre­ne der på grunn av fare for at spil­ler­ne vil­le på­dra seg ska­der, som føl­ge av dår­lig un­der­lag. Nå blir det bed­ring.

– Vi reg­ner med å bru­ke et par da­ger på å få gres­set på plass. Egent­lig skul­le vi ha be­gynt litt i for­ri­ge uke, men så ble det for­sin­kel­se, da det måt­te gjø­res en li­ten eks­tra jobb her med å as­fal­te­re litt. Men nå ser ba­nen vel­dig fin ut, så nå skal vi få gres­set på plass, så sant va­e­ret hol­der seg, for­tel­ler Tor Erik Hom­me, som er in­stal­la­tør i Unis­port. Det er det dans­ke fir­ma­et som har fått ar­bei­det med å leg­ge nytt kunst­gress på kunst­gress­ba­nen på Le­ver­myr. Fir­ma­et er dansk, men har også fle­re av­de­lin­ger i Nor­ge, blant an­net i Kris­tian­sand.

Tun­ge sek­ker

Tor Erik Hom­me har sam­men med to and­re ka­rer fra Unis­port rul­let vekk det gam­le dek­ket, og etter at grunn­ar­bei­det med un­der­la­get un­der gres­set var unna­gjort, er det alt­så sam­me trio­en som skal sør­ge for at gres­set igjen blir grønt på Le­ver­myr.

I lø­pet av kort tid skal gres­set rul­les ut, det skal li­mes, og så skal hele 150–160 tonn med sand­og­g­ummi­ku­ler­strøs­utpå ba­nen.

Li­ker å job­be i Grim­stad

Unis­port, som alt­så har en av­de­ling i Kris­tian­sand, rei­ser land og strand rundt for å lage nye kunst­gress­ba­ner, el­ler for å leg­ge nytt dek­ke på ek­sis­te­ren­de ba­ner. De tre ar­bei­der­ne som er på Le­ver­myr sy­nes det var hyggelig å kom­me til Grim­stad.

– Det er vel­dig kjekt å job­be på en ba­ne som ikke er så langt unna der vi bor. Vi har ny­lig va­ert i Kir­ke­nes, og det er der­for dei­lig å job­be i Grim­stad og kun­ne bo hjem­me mens man job­ber. Man blir jo litt lei det ho­telli­vet også, sier Tor Erik Hom­me.

– Har det va­ert noen ut­ford­rin­ger med det­te ar­bei­det?

– Nei, ikke så langt. Det har gått vel­dig greit. Det enes­te er at det var noen som drev med ha­er­verk her i hel­ga, og knus­te ruta på den ene an­leggs­trak­to­ren vår. Det var litt kje­de­lig, sier Tor Erik Hom­me.

Nys­gjer­ri­ge folk

Gut­ta fra Unis­port opp­le­ver at det er man­ge nys­gjer­ri­ge og skue­lyst­ne når de rei­ser rundt. Så fort ba­nen er grønn er det også man­ge som blir fris­tet til å spil­le på gres­set.

– Det er vans­ke­lig å hol­de folk unna, da vi ikke får stengt av ba­nen her. Helt op­ti­malt skul­le vi ikke hatt noen ut på gres­set før det er helt fer­dig, sier Hom­me.

Nytt kunst­gress skal i ut­gangs­punk­tet vare mel­lom 10 og 15 år, av­hen­gig av hvor mye den blir brukt. Kost­na­den på det nye kunst­gres­set er i un­der­kant av 2,2 mil­lio­ner kro­ner.

STREK­KER: Gut­te­ne går over, s trek­ker på gres s et og s ør­ger for at d et blir rett og pent.

STATUS: I s ek­ke­ne er d et mel­lom 150 og 160 tonn med s and og gummi­ku­ler, s om s kal ut på ba­nen til s lutt, når gres s et er limt og klart.

KLAR: Her er en av rul­le­ne med gres s kla­re for å bli rul­let ut. Etter at gres s et er rul­let ut, blir d et limt.

RUL­LES UT: Her­rules­de­ler­av­gresse­tut.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.