An­be­fa­ler mas­ter med knekk

To­re Krok Ni­el­sen er eks­pert på idretts­be­lys­ning. Han me­ner Grim­stad kom­mu­ne bør sat­se på knekk-mas­ter på Le­ver­myr.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - LE­VER­MYR An­na Torp Kvas­jord

– Det al­ler lu­res­te Grim­stad kom­mu­ne kun­ne gjort er jo å flytte an­leg­get et an­net sted, og kjø­pe de plan­lag­te mas­te­ne, men jeg vil tro at det ikke er noe al­ter­na­tiv. Enes­te løs­ning slik jeg ser det da, om de øns­ker å ten­ke på na­bo­ene, er å gå for knek­te mas­ter. Da vil de ikke øde­leg­ge noe sa­er­lig for na­bo­ene, og det er in­nen­for det som er gjen­nom­før­bart øko­no­misk også, for­tel­ler To­re Krok Ni­el­sen. Han er eks­pert på idretts­be­lys­ning, job­ber som kon­su­lent i COWI, og har va­ert med på ar­bei­det med flom­lys på man­ge av de størs­te fot­ball­are­na­ene i lan­det.

– Jeg har va­ert på Sør Are­na, Vi­king sta­dion, i Ski­en, Ma­ri­en­lyst, hjul­pet Bodø Glimt, Mol­de, Kris­tian­sund og Ro­sen­borg for å nev­ne noen, for­tel­ler han.

Blir ikke så ille

Det har kom­met fle­re nabo­kla­ger etter at Grim­stad kom­mu­ne send­te ut nabo­var­sel med illustrasjon av Le­ver­myr slik det vil bli se­en­de ut med 40 me­ter høye mas­ter. Folk me­ner at mas­te­ne vil øde­leg­ge for ut­sik­ten, og det er også fle­re som pe­ker på at de vil bli skjem­men­de sett fra fle­re and­re ste­der i byen, der de ru­ver høy­ere enn kirke­tår­net.

– Jeg kan for­stå na­bo­ene, men jeg kan be­ro­li­ge de med at det ikke vil bli så ille som de fore­stil­ler seg. På No­tod­den har de mas­ter midt i be­byg­gel­sen, det sam­me har de i Kris­tian­sund. Her er det in­gen som har kla­get i etter­tid, sier han.

I Aren­dal har de som Adres­sa skrev i lør­dags­avi­sa valgt bort de 40 me­ter høye mas­te­ne, til for­del for 18 mas­ter med høy­de på 13–20 me­ter. Det an­be­fa­ler ikke To­re Krok Ni­el­sen Grim­stad kom­mu­ne til å gå for.

– For det førs­te så blir det i alle fall ikke noe bil­li­ge­re, og det blir langt ver­re for na­bo­ene fak­tisk. Det blir kan­skje greit på dag­tid, men så vil det bli fryk­te­lig på kvel­den når ly­se­ne står på. Da ser du rett inn i de, og det vil bli fryk­te­lig gjen­skinn i vin­du­ene til folk. I Aren­dal skal ly­se­ne etter hvert gå kant i kant med sta­dion som skal gå helt rundt, så da vil de jo ikke bli så sje­ne­ren­de for na­bo­ene, men fram til hele sta­dio­net er bygd ut der vil jeg si at det kom­mer til å bli in­ter­es­sant å se hvor­dan na­bo­ene i Aren­dal vil rea­ge­re, sier han.

Krok Ni­el­sen for­tel­ler vi­de­re at det hel­ler ikke er mu­lig å byg­ge så lave mas­ter i Grim­stad, som de har i Aren­dal.

– Si­den det er løpe­bane på Le­ver­myr, så må man leg­ge til noen me­ter, si­den selve ba­nen kom­mer litt len­ger ifra lys­kil­den. Vi reg­ner at for hver fire me­ter man går til si­den, så må man halv­an­nen me­ter opp i høy­den.

Knekk­mas­ter

Krok Ni­el­sen for­tel­ler at knekk­mas­ter bør va­ere det sole­kla­re første­val­get for Grim­stad kom­mu­ne, men at de må reg­ne med at de kos­ter en del mer enn de van­li­ge 40 me­ters mas­te­ne.

– Nor­malt sett så reg­ner vi med at en van­lig 40 me­ters mast kos­ter i over­kant av en mil­lion kro­ner, og skal du ha mast med knekk så kos­ter det en mil­lion kro­ner mer. Her i lan­det er det bare i Lille­strøm at de har sli­ke mas­ter, for­tel­ler han.

– Er det mu­lig å ha sli­ke mas­ter med tan­ke på løpe­ba­nen?

– Ja, det er ikke noe pro­blem. De må bare fin­ne ut hvil­ken vei mas­te­ne skal knek­kes i, for de kan jo ikke knek­kes inn­over i ba­nen. Jeg vil tro det går greit å leg­ge de i svin­ge­ne, uten­for løpe­ba­nen. De må fin­ne en løs­ning der de mis­ter minst mu­lig av area­let sitt, sier han.

– Det har va­ert mye de­batt her, og noen har også nevnt te­le­skop­mas­ter som et al­ter­na­tiv. Hva ten­ker du om det?

– Te­le­skop­mas­ter er helt uvan­lig, og jeg tror ikke det fin­nes i Nor­ge. Skal man ha det må man jo reg­ne med å ha et hull som går 20 me­ter ned i bak­ken minst, og jeg er nok­så sik­ker på at det kom­mer til å bli vel­dig kost­bart. Så mye pen­ger vil jeg tro at Grim­stad kom­mu­ne ikke har til det­te pro­sjek­tet, av­slut­ter han. an­na@gat.no

ILLUSTRASJON: RAMBØLL

HØYE: Man­ge har rea­gert på høy­den til de plan­lag­te mas­te­ne på Le­ver­myr. To­re Krok Ni­el­sen, som er eks­pert på idretts­be­lys­ning, an­be­fa­ler der­for mas­ter med knekk, slik de har i Lille­strøm

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.