Hå­per på sy­den­de liv

Le­der i Grim­stad Min By, An­na Eli­se Svenne­vig, er godt for­nøyd med be­sø­ket i byen i som­mer.

Grimstad Adressetidende - - UNDERHOLDNING - NATTÅPENT

Fre­dag kveld er det nattåpent for sis­te gang i som­mer. Da blir det an­tikk­mar­ked i St­or­gata og mote­show, som tra­di­sjo­nelt trek­ker mye folk til sen­trum. I til­legg kom­mer Vi­ten­sen­te­ret på be­søk og skal ha ak­ti­vi­te­ter for bar­na.

– Vi øns­ker oss sy­den­stem­ning på grim­stadsk vis, slik det kan va­ere på sli­ke kvel­der når vi in­vi­te­rer til som­mer­åpent, sier Svenne­vig.

Sis­te søn­dags­åpent

Søn­dag er det også of­fi­si­elt sis­te søn­dags­åpent.

– Det har gått bed­re enn vi kun­ne drøm­me om. Vi har fått mas­se po­si­ti­ve til­bake­mel­din­ger. Bå­de det og nattåpent har gitt ver­di­full me­r­om­set­ning for oss som dri­ver bu­tikk i sen­trum, un­der­stre­ker hun.

Svenne­vig sier at Grim­stad Min By vil gi seg på topp, men ute­luk­ker ikke at en­kel­te bu­tik­ker vil ha åpent på et par søn­da­ger til. pe­er@gat.no

ANTIKVITETER: Det blir an­tikk­mar­ked og be­søk fra Vi­ten­sen­te­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.