BYEN & dis­trik­tet

Grimstad Adressetidende - - UNDERHOLDNING -

Kvel­den er viet jazz­mu­sikk fra mu­si­ke­re med lo­kal til­knyt­ning og det er jazz­grup­pa «Grønn trio» som kom­mer den­ne kvel­den. Det lil­le ban­det le­des av Philip Bir­ke­nes fra Hom­bor­sund. Med seg har han Andreas Ha­ga på kon­tra­bass og Jostein Rør­mark på trom­mer, går det fram av en presse­mel­ding.

De har alle tre gått på jazz­lin­ja på Nor­ges mu­sikk­høg­sko­le og er i dag ut­øven­de mu­si­ke­re.

Det­te sier de selv om mu­sik­ken de skal spil­le:

«Med ty­de­li­ge for­mer og kom­po­si­sjo­ner i bunn, spil­ler «Grønn trio» musikk som spen­ner fra enk­le me­lo­dis­ke te­ma­er, til leng­re strekk med im­pro­vi­sa­sjon. Trio­en som be­står av pia­no, kon­tra­bass og trom­mer, spen­ner mel­lom gode pop­gro­oves til mer ly­ris­ke land­skap.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.