Vil ak­sjo­ne­re mot bom­ring

Grimstad Adressetidende - - UNDERHOLDNING - DET HAR

va­ert mye de­batt og opp­merk­som­het rundt pla­ne­ne om en bom­ring rundt Grim­stad, og nå vil også po­li­ti­ker­ne fra Frem­skritts­par­ti­ets Ung­dom (FpU) en­ga­sje­re seg i det­te.

I mor­gen vil de der­for gå ut i ga­te­ne i Grim­stad for å ak­sjo­ne­re mot bom­penge­pak­ken som skal opp til be­hand­ling i kom­mune­sty­ret etter val­get.

Ak­sjons­le­der i Ag­der FpU, Andrea Gon­za­lez, sier at alle som er imot bom­penge­rin­gen er hjer­te­lig vel­kom­ne til å del­ta.

– Vi unge som skal ta lap­pen og kjø­pe bil, vil ikke ha råd til å bru­ke den med Ap og KrFs for­slag, og det­te blir bare for dumt. Det tror jeg and­re unge også ser, sier hun i en presse­mel­ding.

– Vi kan ikke leve i en by hvor Ap og KrF øns­ker å mu­re oss in­ne med en bom­ring. Det fin­nes fle­re and­re må­ter å byg­ge ut bå­de vei­er og syk­kel­sti­er på, sier hun vi­de­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.