100 pro­sent sik­ker Stø­re

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

Ap-le­der Jo­nas Gahr

Stø­re har va­ert på sør­lands­vi­sitt. Han har be­søkt Ven­ne­sla, der han har fått skryt av ord­fø­re­ren, og latt seg in­ter­vju av Faed­re­lands­ven­nen, som bru­ker over­skrif­ten «100 pro­sent sik­ker på at han blir stats­mi­nis­ter».

Valg­kam­pen er i

gang, men det er sjel­dent å se en kan­di­dat va­ere så uten for­be­hold og så sik­ker på å over­ta som stats­mi­nis­ter før et valg. For vel­ger­ne er det in­ter­es­sant å vite hvem Ar­bei­der­par­ti­et skal sam­ar­bei­de med. I lø­pet av de siste da­ge­ne har Stø­re ute­luk­ket RV og Miljø­par­ti­et De Grøn­ne. Deri­mot vil han gjer­ne gjen­opp­ta for­hol­det til SV, og Sen­ter­par­ti­et vil tro­lig va­ere med i et even­tu­elt re­gje­rings­sam­ar­beid etter 11. sep­tem­ber. Han har tid­li­ge­re sendt ut in­vit­ter til KrF, og nå er også Venst­re in­klu­dert.

I det hele

tatt er det man­ge mu­li­ge part­ne­re i den ka­ba­len. Det som er helt sik­kert er at ikke alle blir med. SV og KrF vil nep­pe sit­te rundt Kon­gens bord sam­men. Og Ven­st­res le­der Tri­ne Skei Gran­de har va­ert ty­de­lig på at Ap ikke er noen ak­tu­ell partner. Val­g­re­sul­ta­tet vil selv­sagt også spil­le en rol­le for hvem som fin­ner sam­men.

For po­li­tisk in­ter­es­ser­te

er det også spen­nen­de å se hvil­ke sa­ker som vil do­mi­ne­re de nes­te uke­ne. Arbeidsledighet har tra­di­sjo­nelt va­ert en sik­ker vin­ner for Ap, men nå er den på full fart ned­over, og man kan ikke snak­ke om sky­høy le­dig­het på 3,2 pro­sent.

AR­KIV

VALG­KAMP: Ap-le­der Jo­nas Gahr Stø­re er på valg­kamp­tur­né. Her ved en tid­li­ge­re an­led­ning på UiA i Grim­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.