TIRS­DAG

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

GRØNN TRIO TIL EIDE KIR­KE: Den tredje som­mer­kon­ser­ten i Eide kir­ke tirs­dag 1. au­gust er viet jazz­mu­sikk av mu­si­ke­re med lo­kal til­knyt­ning. Le­der for «Grønn trio» er Philip Bir­ke­nes, som kom­mer fra Hom­bor­sund. Med seg har han Andreas Ha­ga på kon­tra­bass og Jostein Rør­mark på trommer. Alle tre har gått jazz­lin­ja på Nor­ges mu­sikk­høg­sko­le og er ut­øven­de mu­si­ke­re. Det­te sier de om mu­sik­ken vi får høre: «Med ty­de­li­ge for­mer og kom­po­si­sjo­ner i bunn, spil­ler Grønn trio mu­sikk som spen­ner fra enk­le me­lo­dis­ke te­ma­er, til len­gre strekk med im­pro­vi­sa­sjon. Trio­en som be­står av pia­no, kon­tra­bass og trommer, spen­ner mel­lom gode pop­gro­oves til mer ly­ris­ke land­skap.» Vel­kom­men til en mu­sisk kvelds­time i kirken med gode me­lo­di­er og yp­per­lig im­pro­vi­sa­sjon!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.