Gir ikke bort ver­di­er

– Vi har egne mål å føl­ge og kan ikke gi bort ver­di­er til ver­ken kom­mu­nen el­ler tomte­fes­ter­ne. Det sier se­nior­råd­gi­ver og ad­vo­kat i Opp­lys­nings­ve­se­nets fond, Hel­ga Ka­rin Torset Ranne­kleiv.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - TOMTEFESTESTRIDEN

Det er Opp­lys­nings­ve­se­nets fond (OVF) som eier ei­en­dom­men Homme­dahl Preste­gård. OVF lei­er ei­en­dom­men ut til kom­mu­nen, som igjen fes­ter den bort til 161 bo­lig­ei­ere. Kom­mu­nen har leid grun­nen si­den 1983, og etter 30 år skul­le lei­en jus­te­res.

Kom­mu­nen og OVF ble ikke eni­ge, og sa­ken gikk til skjønn i Aust-Ag­der ting­rett. Re­sul­ta­tet ble en mange­dob­ling av lei­en til 960.000 kro­ner per år, noe kom­mu­nen ikke vil­le ak­sep­te­re. Der­for skal stri­den opp til over­skjønn i lag­manns­ret­ten, med mind­re kom­mu­nen og fon­det blir eni­ge om et for­lik.

Ikke unik pro­blem­stil­ling

Se­nior­råd­gi­ver og ad­vo­kat Hel­ga Ka­rin Torset Ranne­kleiv sier til Adres­sa at sa­ken i Grim­stad ikke er unik.

– For oss i fon­det er det­te kjent ma­te­rie, som vi hånd­te­rer som best vi kan. Vi opp­le­ver lig­nen­de fø­lel­ser og ar­gu­men­ta­sjon and­re ste­der i lan­det, på­pe­ker hun.

Føl­ger lo­ven

Kom­mu­nen og en re­pre­sen­tant for Preste­gårds­sko­gen Vel opp­lev­de at det var lite å hen­te hos fon­det da de var i Oslo for å for­hand­le. Vara­ord­fø­rer Per Svenn­ings­en sier til Adres­sa at fon­det ikke har mage­mål, mens vel­for­enin­gens re­pre­sen­tant John Mag­ne Hom­mer­sand bru­ker ord som grå­dig og ag­gres­siv om fon­det.

– Jeg for­står at det kan bli fø­lel­ser av å skul­le be­ta­le mye mer enn før. Sam­ti­dig har tomte­fes­ter­ne be­talt en lav fes­te­av­gift tid­li­ge­re. Øk­nin­gen de ser ut til å få lig­ger in­nen­for ta­ket i lo­ven. Jeg opp­fat­ter oss ver­ken som grå­di­ge el­ler stei­le. Vi har fått en av­gjø­rel­se i en skjønns­rett, som har fast­satt et be­løp, og det for­hol­der vi oss til så len­ge vi ikke er blitt eni­ge med kom­mu­nen om noe an­net. Vi har en god dia­log med kom­mu­nen, til­føy­er Ranne­kleiv.

Opp­rin­ne­lig var sa­ken om tomtefestestriden be­ram­met i lag­manns­ret­ten i juni, men den er nå ut­satt i minst seks må­ne­der.

– Det gir oss ro til å son­de­re mer. Opp­lys­nings­ve­se­nets fond har en egne mål og er re­gu­lert av en sa­er­skilt lov, som vi må føl­ge. Vi kan ikke gi vekk ver­di­er til kom­mu­nen el­ler and­re, po­eng­te­rer hun.

Tar hen­syn

Ret­ten har satt lei­en på om­rå­det til Homme­dahl preste­gård, Preste­gårds­sko­gen bo­lig­felt, ut fra mar­keds­ver­di.

– Det er da tatt hen­syn til in­fra­struk­tu­ren som kom­mu­nen og tomte­fes­ter­ne har be­talt for. Det er det gjort fra­drag for, så det er ikke snakk om å be­ta­le noe to gan­ger, sier Torset Ranne­kleiv.

– En av bo­lig­ei­er­ne, Olav In­ge Sand­nes, me­ner at kom­mu­nen ikke auto­ma­tisk kan vel­te en mar­keds­ba­sert leie over på tomte­fes­ter­ne. Da er det tomte­feste­lo­ven som gjel­der, der he­ter det at kon­sum­pris­in­dek­sen gjel­der. Stem­mer det?

– Det er del­vis rik­tig. Men det er unn­tak førs­te gang lei­en re­gu­le­res etter 2002, og det kom­mer an på av­ta­len de har med kom­mu­nen. Tomte­feste­lo­ven er kom­pli­sert selv for ju­ris­ter, på­pe­ker Ranne­kleiv, som er fon­dets pro­sess­full­mek­tig i sa­ken. peer@gat.no

FOTO: JOHNNY FOSS

PRESTE­GÅRDS­SKO­GEN: Opp­lys­nings­ve­se­nets fond eier grun­nen som kom­mu­nen lei­er og som bo­li­ge­ne i Preste­gårds­sko­gen står på. Par­te­ne er ennå ikke eni­ge om ny lei­e­pris.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.