Pro­test mot mu­lig bom­ring

Grimstad Adressetidende - - NYHETER -

Trans­port­plan

Bak­grun­nen for at spørs­må­let om bom­fi­nan­sie­ring er kom­met på bor­det, er are­al- og trans­port­pla­nen for Aren­da­log Grim­stad­re­gio­nen. Den er et sam­ar­beid mel­lom fyl­ket, Froland, Tvede­strand, Aren­dal og Grim­stad. Det er an­ty­det in­ves­te­rin­ger på 4–5 mil­li­ar­der kro­ner for å rus­te opp vei­net­tet og kol­lek­tiv­til­bu­det i re­gio­nen.

«Kom­mune­bud­sjet­te­ne el­ler fyl­kes­kom­mu­nens bud­sjett gir dess­ver­re ikke rom for sto­re in­ves­te­rin­ger i en ny og frem­tids­ret­tet in­fra­struk­tur. Det er der­for ut­ført en mu­lig­hets­stu­die for ei by­miljø­pak­ke der lo­kal bru­ker­fi­nan­sie­ring gjen­nom bom­pen­ger inn­går. Det er ikke tatt stil­ling til om­fan­get og om det­te skal inn­fø­res. Are­al- og trans­port­pla­nen sam­men med mu­lig­hets­stu­di­en for ei by­miljø­pak­ke sen­des nå på hø­ringt», skrev ord­fø­re­ren i re­gio­nen, der­iblant Kje­til Glims­dal i Grim­stad, i et le­ser­inn­legg tid­li­ge­re i vår.

AKSJON: Ak­sjons­le­der i Ag­der FpU, Andrea Gon­za­lez (til venst­re) og Le­ne Lange­myr, kom­mune­styre­med­lem for Frp i Grim­stad, er begge en­ga­sjert i kam­pen mot en even­tu­ell bom­ord­ning i Grim­stad og Aren­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.