In­vi­te­rer til kurs for fos­ter­hjem

Grimstad Adressetidende - - UNDERHOLDNING - BUFETAT (BAR­NE-,

ung­domsog fa­mi­lie­eta­ten) in­vi­te­rer til et kurs for fos­ter­hjem som har fos­ter­barn fra sin egen slekt, og fos­ter­hjem som kjen­te bar­net el­ler bar­nets for­eld­re fra tid­li­ge­re. For­må­let med kur­set er å gi ge­ne­rell in­for­ma­sjon om hjelpe­ap­pa­ra­tet, samt om lov­verk og av­ta­ler som gjel­der for fos­ter­hjems­om­sorg. Man går inn i vik­ti­ge tema rundt det å va­ere fos­ter­hjem. Gjen­nom un­der­vis­ning og i gruppe­sam­ta­ler snak­kes det om te­ma­er som er sa­ereg­ne for fos­ter­hjem som er i slekt med bar­net og/el­ler kjen­te bar­net fra før.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.