Får aldri nok av Italia

Han har ak­ku­rat opp­fylt drøm­men om å få sitt eget ita­li­ens­ke spise­sted. Når Ge­org Pe­der­sen har fe­rie, vil han helst til Italia for å spi­se ita­li­ensk mat.

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN - RESTAURANTÅPNING

– Hva skal du gjø­re i hel­gen?

– Da skal jeg job­be. Det blir vel­dig mye job­bing nå på som­mer­en, noe som aldri had­de gått uten den utro­li­ge kona mi. Hun står opp klok­ka fem om mor­ge­nen og la­ger fro­kost og kaf­fe til meg. – Hvor­dan er en per­fekt helg for deg?

– Da får jeg slap­pet av hjem­me, og kan­skje tatt meg en båt­tur ut til Valøy­ene. – Fa­vo­ritt­mat og drik­ke?

– Det er selv­sagt ita­li­ensk mat, gjer­ne ta­pas med mye godt, der­iblant fo­cac­cia. Som drik­ke vil jeg gjer­ne ha et glass ita­li­ensk rød­vin. – Hva le­ser du helst?

– Jeg le­ser mye avi­ser.

– Hva lyt­ter du til?

– Det går stort sett i P4 og nyheter, både på radio og tv.

– Hva ba­re må du ha om mor­ge­nen?

– Da må jeg ha kaf­fe.

– Hva er det du ikke kan, som du skul­le øns­ke du kun­ne?

tid – med­Jeg skul­le barne­bar­na,gjer­ne hatt men mer det får jeg til etter hvert. – Hva pro­vo­se­rer deg?

– Urett­fer­dig be­hand­ling. – Hvor drar du helst på fe­rie?

– Det blir Italia. Vi har reist til Ber­gamo sju gan­ger, men jeg har va­ert over hele lan­det og li­ker meg vel­dig godt der. – Hva sy­nes du er det vik­tigs­te barn la­erer i dag?

– Barn må få lov til å va­ere barn, men etter hvert som de vokser opp må de ha opp­ga­ver i hjem­met, og la­ere seg å bi­dra. El­lers er det viktig at de la­erer

seg høf­lig­het.

– Hvor­for har du all­tid drømt om å åpne et ita­li­ensk spise­sted?

– Jeg har va­ert en del i Italia i for­bin­del­se med at vi har hatt ita­li­ens­ke språk­kurs her på Plate­ba­ren i ti år. Jeg li­ker vel­dig godt ita­li­ensk mat, og også livs­sti­len de har i Italia. Det er det som har in­spi­rert meg. – Hvor­dan har mot­ta­kel­sen av de­res nye spise­sted,

Plate­ba­rens bak­gård va­ert?

– Den har va­ert vel­dig po­si­tiv. Vi har hatt litt start­pro­ble­mer med blant an­net strøm­men, men slik er det all­tid. Vi skal for­bed­re oss. Når det er sagt blir det vel­dig bra for oss å ha det­te ste­det, slik at vi har plass til fle­re gjes­ter på regn­va­ers­da­ger.

FOTO: PEER ANDREASSEN

ELS­KER ITALIA: Ge­org Pe­der­sen har en­de­lig opp­fylt drøm­men sin om å åpne sitt eget ita­li­ens­ke sted. Nå har han åp­net Plate­ba­rens bak­gård.

TRAVELT: Det er trav­le da­ger for Ge­org Pe­der­sen og hans stab.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.