Rus­tet opp for 3,5 mil­lio­ner

Fe­vik båt­havn har fått et kraf­tig løft det siste året. An­leg­get er rus­tet opp for na­er­me­re 3,5 mil­lio­ner, til gle­de for båt­fol­ket, men og for and­re på Fe­vik.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - FE­VIK An­na Torp Kvas­jord

Det har skjedd mye på brygge­an­leg­get på Fe­vik si­den det så da­gens lys i 1959, da båt­for­enin­gen, som ble stif­tet to år tid­li­ge­re, sat­te i gang ar­bei­det med å byg­ge brygge­an­leg­get.

Den in­ners­te ki­len var i fle­re år ba­re av­falls­plass, og kloak­ken rant ut der, og det så ikke sa­er­lig pent ut.

– Det luk­tet død og for­der­vel­se her, og var ikke et sted å va­ere. I 1984–1985 tok da­va­eren­de for­mann i båt­for­enin­gen, Pe­der Hause­vik tak. Det ble mud­ret, og kjørt bort sto­re meng­der mud­der­mas­se og av­fall. Etter hvert ble det pent her, sier Ei­nar Saetra, som er for­mann i båt­for­enin­gen på 17. året.

En må­neds ar­beid

Det har va­ert gjort stør­re og mind­re ar­beid med brygge­an­leg­get på Fe­vik si­den den gang, men de siste åre­ne har det stått dår­lig til med bryg­ge­ne. For to år si­den be­gyn­te der­for Båt­for­enin­gen job­ben med å rus­te opp noen av bryg­ge­ne, og i år har bryg­ger til cir­ka 200 båt­plas­ser blitt byt­tet ut.

– Før for­enin­gen vil­le fore­ta nye sto­re in­ves­te­rin­ger, måt­te vi inn­gå ny kon­trakt med Grim­stad kommune. Den gam­le kon­trak­ten ble lagt til grunn. Tid­li­ge­re tek­nisk sjef i Grim­stad kommune, Arne Gun­de­rud gjor­de på 1980-tal­let en god jobb for alle par­ter med kon­trak­ten som den gang ble ut­ar­bei­det, skry­ter Saetra.

– I dag er det Grim­stad Ei­en­dom KF vi har inn­gått ny kon­trakt med og de skal også ha skryt. Pet­ter To­bias­sen i KF-et og ord­fø­rer Kje­til Glims­dal har begge va­ert po­si­ti­ve og hjelp­som­me, leg­ger han til.

Selve ar­bei­det star­tet i fe­bru­ar, da fir­ma­et Tele­bryg­ge­ne AS fjer­net de gam­le bryg­ge­ne på en helg. Etter det­te bruk­te de cir­ka en må­ned på ar­bei­det med å få byg­get nye, flot­te bryg­ger.

– Det har blitt stø­di­ge­re be­tong­ele­men­ter nå, så bryg­ge­ne rug­ger ikke så mye, el­lers er det flun­ken­de nytt tre­verk, og det ser vel­dig pent ut her, sier Saetra.

Båt­for­enin­gen valg­te be­visst å gjø­re inn­gre­pet i brygge­an­leg­get i fe­bru­ar, da faer­rest mu­lig bå­ter lå til. Alle båt­ei­er­ne fikk be­skjed om å flyt­te bå­te­ne sine, og den pro­ses­sen gikk vel­dig fint.

– Hel­dig­vis er vi et sty­re på sju med­lem­mer som alle har sine opp­ga­ver i for­bin­del­se med drif­ten av for­enin­gen og med ut­byg­gin­gen. Det lig­ger man­ge ti­mers jobb bak det­te, som gjø­res på dug­nad, sier Saetra.

Flott om­rå­de

Bryg­ge­ne som ble re­vet var cir­ka 30 år gam­le, og had­de vir­ke­lig gjort sitt. Nå hå­per Saetra at da­gens bryg­ger kan bli minst like gam­le.

– Jeg hå­per de skal bli va­eren­de så len­ge at i alle fall jeg slip­per å ten­ke mer på dem, ler han.

Han sier det har va­ert en stor jobb å få det her på plass, men at det vil spa­re dem for mye tid og kref­ter i frem­ti­den.

– De siste åre­ne har vi jo måt­tet gjø­re en god del re­pa­ra­sjo­ner som vi nå slip­per. Det blir helt klart mind­re drifts­kost­na­der nå, sier han. Saetra for­tel­ler vi­de­re at de som har båt på Fe­vik i dag, er ful­le av be­geist­ring for den job­ben som er gjort. Det kan Jan In­ge Tunges­vik og Ar­ve Da­ni­el­sen skri­ve un­der på, når de kom­mer inn med bå­ten i det Adres­sa in­spi­se­rer bryg­ge­ne.

– Det har blitt vel­dig flott her etter at det ble nye bryg­ger, og hele ned­re Fe­vik har jo blitt et vel­dig flott om­rå­de de siste åre­ne. Sam­men med Ex­press så har båt­for­enin­gen vir­ke­lig løf­tet et helt om­rå­de, og det ser man fak­tisk på ei­en­doms­pri­se­ne i om­rå­det. De har gjort en flott jobb for alle her på Fe­vik, sier Tunges­vik.

Å res­tau­re­re bryg­ge­ne har kos­tet mel­lom 3 og 3,5 mil­lio­ner kro­ner.

I dag er det 350 båt­plas­ser i an­leg­get til Fe­vik Båt­ei­er­for­ening. an­na@gat.no

STOR JOBB: Ei­nar Saetra, for­tel­ler at det er gjort en stor jobb med bryg­ge­ne på Fe­vik. I nes­ten en må­ned drev det inn­lei­de fir­ma­et med å lage nye bryg­ger, som alle som har båt på Fe­vik, nå kan gle­de seg over.

FORNØYDE: Jan In­ge Tunges­vik og Ar­ve Da­ni­el­sen er vel­dig fornøyde med de nye bryg­ge­ne.

FLOT­TE: Bryg­ge­ne er nå flot­te å se på, gode å gå på og gjør vir­ke­lig nyt­ten for seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.