Vil ikke bøye av for av­gifts­sjok­ket

Idag betaler Olav In­ge Sand­nes 670 kro­ner i år­lig tomtefesteavgift i Tor­jus Hans­sens vei. Nå ri­si­ke­rer han og over 160 and­re bo­lig­ei­ere i Preste­gårds­sko­gen at reg­nin­gen blir 15 gan­ger så høy.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - PRESTE­GÅRDS­SKO­GEN Peer L. Andreassen b peer@gat.no

Olav In­ge Sand­nes har brukt mye tid på å set­te seg inn i den kom­pli­ser­te tomte­feste­sa­ken. Han me­ner at kom­mu­nen ikke kan dyt­te reg­nin­gen fra Opp­lys­nings­ve­se­nets fond, som for­val­ter en rek­ke ei­en­dom­mer for kirken, vi­de­re til be­boer­ne i Preste­gårds­sko­gen.

– Kom­mu­nen har en fes­te­av­ta­le fra 1983 med Homme­dahl Preste­gård, som nå for­val­tes av Opp­lys­nings­ve­se­nets fond. Vi bo­lig­ei­ere har kom­mu­nen som av­tale­part­ner, og da er det tomte­feste­lo­ven som gjel­der, un­der­stre­ker Sand­nes.

Be­tal­te for in­ves­te­rin­ger

Sand­nes inn­gikk av­ta­le om tomt med kom­mu­nen. Da be­tal­te han 170.000 kro­ner for til­kob­ling av vann og kloakk i 1988. Her i Tor­jus Hans­sens vei byg­de han ene­bo­li­gen som han fort­satt bor i, og han har be­talt 670 kro­ner i år­lig fes­te­av­gift for tom­ta på 943 kvad­rat­me­ter.

– Det er en grei leie, som til­sva­rer 710 kro­ner per mål. Men husk sam­ti­dig at vi har be­talt godt til kom­mu­nen for opp­ar­bei­del­se av tom­ta og til­kob­ling i til­legg.

Mange­dob­ling

Da det var gått 30 år skul­le lei­en som kom­mu­nen betaler til Opp­lys­nings­ve­se­nets fond jus­te­res. Par­te­ne ble ikke eni­ge, og det end­te med at ting­ret­ten fast­sat­te år­lig leie til 960.000 kro­ner i en dom. Det er en mange­dob­ling av da­gens nivå. Sand­nes og and­re be­bo­ere fryk­ter at de blir sittende med igjen med hele reg­nin­gen.

– Hvis vi leg­ger til grunn lei­en fra den­ne dom­men, be­tyr det at fes­te­av­gif­ten øker fra 710 kro­ner per mål per år til 11.077 kro­ner. Men po­en­get er at dom­men la til grunn mar­keds­ver­di, mens det i tomte­feste­lo­ven står at det er kon­sum­pris­in­dek­sen som gjel­der. Og da blir fes­te­av­gif­ten 1.935 kro­ner per år per mål, og det er jo noe helt an­net, frem­hol­der Sand­nes.

Må føl­ge lo­ven

Sand­nes opp­ly­ser at det står i feste­kon­trak­ten at hus­ei­er­ne skal be­ta­le det sam­me som kom­mu­nen.

– Men det­te bry­ter med tomte­feste­lo­ven, som sier at det er kon­sum­pris­in­dek­sen som gjel­der. En bo­retts­lag i Nanne­stad fikk ny­lig gjen­nom­slag for det­te sy­net i lag­manns­ret­ten i en sak mot kom­mu­nen.

Den tid­li­ge­re Nymo-in­ge­ni­ø­ren har job­bet mye med

kon­trak­ter og av­ta­ler, og han er opp­tatt av at be­boer­ne i Preste­gårds­sko­gen ikke skal bli sittende igjen med svarte­per.

– Det er en del uro om den­ne sa­ken, na­tur­lig nok. For den kan få sto­re kon­se­kven­ser for både ei­en­doms­ver­di­er og den en­kel­tes hus­hold­ning. Det er viktig at vel­for­enin­gen og kom­mu­nen går ut med or­dent­lig in­for­ma­sjon om hva som fore­går. Vi kan ikke bøye oss for et av­gifts­sjokk som bry­ter med lo­ven, un­der­stre­ker han. Les sva­ret fra Opp­lys­nings­ve­se­nets fond på side 8

TIDKREVENDE: Olav In­ge Sand­nes har brukt mye tid på å set­te seg inn i stri­den om tomte­feste­av­gif­ten i Preste­gårds­sko­gen.

PROTESTERER: Olav In­ge Sand­nes er en av bo­lig­ei­er­ne i Preste­gårds­sko­gen som me

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.