– Slår uhel­dig ut

Vara­ord­fø­rer Per Svenn­ings­en med­gir at bo­lig­ei­er­ne kom­mer vel­dig uhel­dig ut.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER -

Svenn­ings­en har del­tatt på forhandlinger med Opp­lys­nings­ve­se­nets fond, der kom­mu­nens øns­ke var å få re­du­sert lei­en de må be­ta­le for om­rå­det i Preste­gårds­sko­gen.

– Det var lite å gå på. Jeg sy­nes ikke fon­det vi­ser ikke mage­mål i det hele tatt. Det bur­de va­ere mu­lig å se det­te fra en an­nen side.

Han har stor for­stå­el­se for at bo­lig­ei­er­ne sy­nes de kom­mer uri­me­lig ut.

– Kan det bli ak­tu­elt at kom­mu­nen betaler en høy­ere leie til fon­det enn det dere hen­ter inn fra bo­lig­ei­er­ne?

– Det kan jeg ikke si, men vi skal i alle fall føl­ge lo­ven. Vi må også se om det er and­re må­ter å løse det­te på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.