Skry­ter av Wich­mann, som kan få de­bu­ten sin søn­dag

Ons­dag ble dans­ke Mat­hias Wich­mann klar for Jerv. Arne Sand­stø skry­ter av ny­kom­me­ren, og hå­per og tror de får han med til Levan­ger på søn­dag.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - JERV b An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

– Mat­hias har sklidd vel­dig fint inn i grup­pa her de få da­ge­ne han har va­ert her. Han er en dyk­tig spil­ler, og styr­ken hans er at han har vel­dig mye er­fa­ring i form av alle de al­ders­be­stem­te lands­la­ge­ne har spilt på, samt fra alle de kam­pe­ne han har spilt på på høyt nivå i Dan­mark, skry­ter Jerv-tre­ner Arne Sand­stø.

Han for­tel­ler vi­de­re at selv om dans­ken er vant til et kan­skje høy­ere tem­po fra dansk fotball, så har han litt å la­ere når han nå skal spil­le i Nor­ge.

– Han mest­rer et høyt tem­po, men i Dan­mark tar de mer vare på bal­len, mens her i Nor­ge er det litt mer tut og kjør. Han må bli litt vant til den fy­sis­ke bi­ten her, men med mel­lom 25–35 kam­per på øvers­te nivå i Dan­mark, hvert år over fire-fem år, så går nok det vel­dig bra.

Ny ska­de på Jens­sen

Jerv-tre­ne­ren reg­ner med å få ny­kom­mer Wich­mann klar til søn­da­gens borte­kamp mot Levan­ger, men om han blir med og får spille­tid er enda ikke be­stemt.

– Vi tar en av­gjø­rel­se på det etter siste tre­nings­øk­ta før av­rei­se. Da skal jeg ha en prat med han om hvor­dan han ten­ker. Så må vi også se an for­men til Andreas Ha­gen, og hva som også er best for la­get, sier tre­ne­ren.

Sand­stø for­tel­ler at han vil bru­ke Wich­mann i en indre­lø­per-rol­le, og iføl­ge tre­ne­ren har han glidd rett inn i den rol­len, på de øk­te­ne de har hatt så langt.

– Vi så det al­le­re­de på førs­te økta, at han be­ve­ger seg som en indre­lø­per. Han kom­mer fra lig­nen­de sys­tem i Dan­mark som vi spil­ler. Sam­ti­dig er han en klok fot­ball­spil­ler, så det har sett vel­dig bra ut, skry­ter tre­ne­ren.

Jan Jens­sen er uak­tu­ell for søn­da­gens kamp, da han har pro­ble­mer med akil­le­sen (den­ne gan­gen mot­satt akil­les fra tid­li­ge­re), mens Andreas Ha­gen er usik­ker.

– Andreas tren­te halve økta i dag, og had­de det va­ert cup­fi­na­le til søn­dag så had­de han spilt. Men Andreas had­de en kraf­tig kram­pe på bak­si­den av lå­ret ny­lig, og det gjel­der der­for å ikke star­te å be­las­te lå­ret for hardt, men å la det få tid til å bli bra. Vi får øke litt og litt inn mot søn­da­gens kamp, så får vi se om vi får han spille­klar, sier Sand­stø.

An­ner­le­des kamp­bil­de

Da Jerv møt­te Levan­ger i vår, ble det uav­gjort 2-2, etter at trøn­der­ne kom til­ba­ke to gan­ger. Arne Sand­stø ka­rak­te­ri­ser­te kam­pen som en skik­ke­lig krige­kamp, der trøn­der­ne ba­re slo lan­ge baller, og ikke var in­ter­es­sert i å spil­le fotball. Han hå­per og tror det blir an­ner­le­des den­ne gan­gen. – Det blir nok an­ner­le­des når de har hjemme­bane. Jeg tror de vil va­ere mer spil­len­de, men sam­ti­dig di­rek­te og ty­de­li­ge på må­ten de vil ha de på. Det blir nok mer va­ria­sjon på hjemme­bane enn borte­bane, sier Sand­stø

Han fryk­ter in­gen av spil­ler­ne de­res, men er klar på at de må pas­se litt eks­tra på span­jo­len Adria Mateo Lo­pez.

– Span­jo­len de­res må ikke få for mye tid og rom, for han er en hånd­full å hans­kes med. El­lers må vi va­ere obs på død­bal­ler for de er fy­sisk ster­ke. El­lers skal vi spil­le vårt spill, og først og fremst va­ere mer ef­fek­ti­ve. Kla­rer vi å va­ere der vi var den lil­le pe­rio­den før som­mer­fe­rien, får opp in­ten­si­te­ten vår, og vin­ner bal­len i guns­ti­ge po­si­sjo­ner slik at vi får de gode over­gan­ge­ne na­er­me­re mål, ja da blir vi gif­ti­ge­re, og vi slår Levan­ger, slår Sand­stø fast.

– Dere had­de to her­li­ge sei­ere rett før som­mer­hvi­len, men fei­let vel­dig i for­ri­ge kamp borte mot Strøm­men. Er det usik­ker­het i grup­pa nå?

– Nei. Vi er aer­li­ge med hver­and­re hva som var bra og hva som ikke var bra, og på tre­ning nå har vi hatt mye høy­ere tem­po enn mot Strøm­men. Det hand­ler egent­lig ba­re om be­visst­gjø­ring, av­slut­ter Sand­stø.

Jerv-gut­te­ne rei­ser til NordTrøn­de­lag lør­dag.

Kam­pen spil­les søn­dag klok­ken 18.

SKRYT: Mat­hias Wich­mannfår skryt av Jerv-tre­ner Arne Sand­stø. Her sam­men med Ul rik Ber­gl ann og Erxon Danso på fre­da­gens tre­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.