Trek­ker seg etter mis­nøye i de­ler av spil­ler­grup­pa

Ex­press-tre­ner Mat­hias Hor­tin trek­ker seg som tre­ner for Ex­press’ A-lag. Iføl­ge en presse­mel­ding skal det ha va­ert mis­nøye i de­ler av spil­ler­grup­pa over len­gre tid.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - EX­PRESS b An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

– Mat­tias Hor­tin har i dag truk­ket seg som tre­ner for Ex­press A-lag med umid­del­bar virk­ning. Det­te skjer med bak­grunn i mistillit i spil­ler­grup­pa og la­gets ta­bell­si­tua­sjon, skri­ver Ex­press i en presse­mel­ding fre­dag etter­mid­dag.

Per dags dato lig­ger Ex­press tredje sist på ta­bel­len, og det er åtte po­eng opp til sik­ker plass. For­ri­ge helg tap­te la­get hele 6–1 mot Pors.

Over­ras­ket

Mat­hias Hor­tin for­tel­ler det­te om av­gjø­rel­sen sin:

– Jeg fikk en te­le­fon fra Mag­ne (As­lak­sen, dag­lig le­der i Ex­press fotball) tirs­dag kveld, der han for­tal­te at 15 av spil­ler­ne had­de hatt møte med sty­ret, der de had­de sagt at de ikke var fornøyde med meg. De had­de helt mis­tet tro­en på det vi har job­bet med sam­men, og in­gen av dem had­de tro­en på at vi vil­le snu den ne­ga­ti­ve tren­den som vi har va­ert in­ne i i de siste i kam­pe­ne våre, for­tel­ler Mat­hias Hor­tin.

– Jeg var ikke for­be­redt på det­te ak­ku­rat nå, jeg had­de en prat med sty­ret i fe­rien etter at spil­ler­ne had­de kom­met med et an­tall kon­kre­te og re­le­van­te syns­punk­ter som jeg syns jeg al­le­re­de had­de be­gynt job­be med. Det­te er over­ras­ken­de, sier han.

Etter te­le­fo­nen med Mag­ne As­lak­sen tirs­dag kveld, tok Hor­tin av­gjø­rel­sen om å slut­te som tre­ner for A-la­get.

– Om ikke til­li­ten fra spil­ler­ne len­gre finns der, er det en lett be­slut­ning å ta, sier han.

Ikke bit­ter

Han skul­le øns­ke at han had­de fått mu­lig­he­ten vi­de­re, for nå sy­nes han det be­gyn­te å se lyst ut for la­get.

– At re­sul­ta­te­ne har ute­blitt er så klart en av­gjø­ren­de fak­tor, men jeg er over­ras­ket over at tål­mo­dig­he­ten og selv­inn­sik­ten var så li­ten, at et tap borte mot et av se­ri­ens bes­te lag skul­le få be­ge­ret til å ren­ne over. Vi har fått inn en del nye spil­le­re i som­mer, og en­de­lig, for førs­te gang i se­son­gen, har vi skik­ke­lig kon­kur­ran­se om plas­se­ne på la­get. Der­for fø­les det litt trist ut at man ikke skal få sjan­sen vi­de­re, sier han.

Svens­ken er over­ho­det ikke bit­ter over­for spil­ler­ne el­ler klub­ben.

– Jeg øns­ker Ex­press all lyk­ke til vi­de­re, det er en fan­tas­tisk flott grup­pe spil­le­re som jeg hå­per kom­mer til å ta de po­en­ge­ne som kre­ves for å hol­de plas­sen i 3. di­vi­sjon, sier han.

Hor­tin har job­bet ti år som an­svar­lig på en topp­idretts­lin­je i Sve­ri­ge. Han har va­ert se­nior­tre­ner for et lag i Sve­ri­ge i fire år, et lag som har spilt på sam­me nivå som Ex­press. Han har også va­ert as­sis­tent på junior­lag. Hor­tin har UEFA A-li­sens. – Hva gjør du vi­de­re nå? – Nå må det­te få lan­de litt, så får vi se hva som skjer. Jeg vil helt sik­kert job­be med fotball på et el­ler an­net nivå se­ne­re også, sier han. Til van­lig job­ber Hor­tin som la­erer og råd­gi­ver på Bir­ken­lund sko­le i Aren­dal.

Mu­lig løs­ning

Mat­hias Hor­tin had­de sin siste tre­ning med Ex­press man­dag, mens Stei­nar Be­rås og Ter­je Pe­der­sen tok an­svar på ons­da­gens og tors­da­gens tre­nin­ger. Ex­press spil­ler kamp al­le­re­de i dag, borte mot FK Tøns­berg.

– Det er mu­lig vi har en mid­ler­ti­dig løs­ning på plass al­le­re­de lør­dag. Vi skal ha møte med spil­ler­ne før vi rei­ser til Tøns­berg. Fore­lø­pig prø­ver vi å fin­ne en er­stat­ter for Hor­tin ut se­son­gen, og så får vi eva­lu­ere og se litt hvor­dan sto­da er i ok­to­ber, sier Mag­ne As­lak­sen.

Ke­eper­tre­ner Jon Er­lend Pi­le og as­sis­tent Jan Erik Sti­an­sen er med vi­de­re.

FER­DIG: Mat­hias Hor­tin gir seg som Ex­press-tre­ner. Det­te bil­det er fra en tre­ning for litt over en uke si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.