Bar­na be­stem­te in­gre­di­en­se­ne

Det gikk med noen hund­re por­sjo­ner fiske­sup­pe un­der bar­nas ver­dens­dag.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - KULTURTILBUD

I tred­je eta­sje på kul­tur­sko­len står kok­ken Sti­an Iver­sen over gry­te­ne. Det er bar­nas suppe­kjøk­ken på bar­nas ver­dens­dag, og det vil si at alle barn selv kan vel­ge nøy­ak­tig hvil­ke in­gre­di­en­ser de vil ha i sin egen sup­pe.

Selv om de kan vel­ge bort fisk, er det sva­ert få som gjør det. To som gjer­ne vil ha laks i sup­pa er Lu­na (11) og Noah Hov­de Sol­berg (9). De er im­po­nert over hvor raskt det går å lage sup­pa: på få mi­nut­ter står de med hver sin por­sjon i hån­da.

– Det gikk mye for­te­re enn når mam­ma la­ger, sier Noah med et smil.

800 men­nes­ker

Inger-He­len Kil­sti for­tel­ler at 800 men­nes­ker var inn­om i lø­pet av bar­nas ver­dens­dag, og at man nå ser be­hov for en ny sal.

– Si­den va­e­ret var usik­kert måtte vi ha Ver­dens­sce­nen in­ne, og det størs­te rom­met vår har en be­grens­ning på 90 per­soner på grunn av brann­sik­ker­het. Det gjor­de at ikke alle som vil­le inn kun­ne få plass. Det vi øns­ker oss er en sal med flatt gulv hvor det kan va­ere både kon­ser­ter, og kurs, sier Kil­sti.

Hå­pet er at en slik sal og skal kun­ne bru­kes av den nye barne­ha­gen som er plan­lagt her.

GOD: F.v. Sannah Hov­de Sol­berg (6), Lu­na Hov­de Sol­berg (11) og Noah Hov­de Sol­berg (9) kos­te seg med fiske­sup­pe på bar­nas ver­dens­dag.

VERKSTED: Man­ge barn la­get sine egne sjong­le­rings­bal­ler på hånd­ar­beids­verk­ste­det.

IM­PO­NERT: Noah og Lu­na Hov­de Sol­berg fikk fiske­sup­pa av Sti­an Iver­sen. De ble im­po­nert over hvor raskt det gikk å lage sup­pa.

HÅR: Hår­flet­ting fris­tet man­ge av jen­te­ne på bar­nas ver­dens­dag.

FLØYTE: Sigrid Kje­tils­dot­ter Jo­re spil­te på selje­fløy­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.