Mø­te­kam­pan­je i Fi­ladel­fia med In­ge Røys­land

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER - Tor In­ge An­der­sen

FRA FRE­DAG 15/9 til søn­dag 17/9 blir det en mø­te­kam­pan­je i Fi­ladel­fia Grim­stad med tale og sang av In­ge

Røys­land. Me­nig­he­tens for­san­ge­re del­tar også, og det blir kol­lekt til Him­melPart­ner, en or­ga­ni­sa­sjon le­det av In­ge Røys­land. In­ge Røys­land har hatt kam­pan­jer i man­ge land hvor han har opp­levd at man­ge men­nes­ker er kom­met til tro­en. På spørs­mål til In­ge Røys­land om hvor­for han dri­ver med møte­kam­pan­jer, sva­rer han føl­gen­de: «Jeg opp­le­ver ofte et stør­re gjen­nom­brudd i en møte­se­rie enn i et en­kelt­møte. Hoved­må­let med en slik kam­pan­je er å nå møte­frem­me­de. I sli­ke møte­hel­ger ser jeg ofte at men­nes­ker blir frelst, hel­bre­det og ånds­døpt». «Vi kan ikke på for­hånd vite hvil­ke re­sul­ta­ter det vil bli, sier han til slutt, «men jeg for­ven­ter at men­nes­ker skal få et sterkt per­son­lig møte med Je­sus». Vi opp­mun­t­rer alle til å be­sø­ke mø­te­ne den­ne hel­gen og høre den­ne fris­ke evan­ge­lis­ten både tale og syn­ge i mø­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.