ONS­DAG

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

FI­LADEL­FIA: I

for­mid­dag er det igjen må­ne­dens hygge­treff. Vi får be­søk av Åse og As­bjørn Klep­pe som syn­ger og har an­dakt. Alle er hjer­te­lig velkommen! På etter­mid­da­gen er det opp­start av Ju­nior­klub­ben for al­ders­grup­pen 8.–12. år

FRIKIRKEN ONS­DAG:

I kveld sam­les vi i peise­stua til messe­hobby. Ju­le­mes­sa er ikke så vel­dig langt unna, så vi sam­les for å lage ting sam­men. Har du noe du har lyst til å gjø­re, ta det med deg, el­lers blir det også tid til en kopp kaf­fe og en god prat.

NLM MISJONSSALEN:

Også den­ne høs­ten får vi an­led­ning til å del­ta på bi­bel­ma­ra­ton i Misjonssalen. Andreas Årik­stad er teo­log, og an­satt som bar­ne- og ung­doms­ar­bei­der i Re­gion Sør. Den­ne ons­dags­kvel­den hand­ler det om ska­pel­sen; hvor­dan Bi­be­len for­mid­ler ska­pel­sen, synde­fal­let og flom­men som tro­ver­di­ge be­gi­ven­he­ter som også hen­ger nøye sam­men med Bi­be­lens bud­skap om frel­sen og full­en­del­sen.

Det blir ser­vert en­kel kvelds­mat i pau­sen. Alle er velkommen til å del­ta!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.