da­gens TEKST Me­nig­het?

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

HVOR­FOR ME­NIG­HET? For­di det er Guds ide, og en del av Guds plan med oss. Hans må­ter å få oss i tale på, fost­re, be­va­re, un­der­vi­se, be­skyt­te, og trøs­te oss, og ikke minst ut­vik­le de ga­ver Han har lagt ned i hver en­kelt, knyt­tes til me­nig­he­ten. Bi­be­len be­teg­ner Me­nig­he­ten blant an­net som en kropp, de krist­ne ut­gjør krop­pen og Je­sus er ho­det. - Et ene­stå­en­de samarbeid, hvor hvert lem på krop­pen er like vik­tig og uunn­va­er­lig. Fra Ho­det ut­går hele krop­pens funk­sjon, ak­ku­rat som den gjør i men­neske­krop­pen. Ho­det gir alle be­stem­mel­ser, slik at hvert en­kelt lem kan ut­fø­re sin del av job­ben. I «krop­pen» ut­vik­les en dyp takk­nem­lig­het til de and­re «lem­me­ne», for uten dem vil­le det ikke fun­ge­re.

Kan man ikke bare dri­ve på egen hånd, og va­ere fri­lancer? Jo, det kan man så klart, for vi har fått en fri vil­je, men da he­ver vi oss over Guds vil­je, og går glipp av det fel­le­s­ka­pet Han plan­la for oss i Me­nig­he­ten.

An­ny Pet­ter­sen Til­ler Hes­nes

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.