31, 6 mm regn på et døgn for­ri­ge uke

Va­e­ret vårt er ikke i naer­he­ten av «Ir­ma» som har pre­get ny­hets­bil­det de sis­te da­ge­ne. Da er våre høst­stor­mer som små blaff å reg­ne, men ned­bør har vi hatt.

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - VA­E­RET

Sam­ti­dig som blade­ne be­gyn­ner å skrif­te far­ge, aner vi også end­rin­ger i va­e­ret. Høst­stor­me­ne la­ger mye va­er, og kan­skje et og an­net strøm­brudd i kom­mu­nen.

137 mm ned­bør

Hvis vi ser på data fra måle­sta­sjo­nen i Land­vik de sis­te 30 døg­ne­ne er snittem­pe­ra­tu­ren var 14,3 gra­der, noe som er 0,1 gra­der un­der nor­ma­len.

– Høy­es­te tem­pe­ra­tur var 22,6 gra­der, 12. au­gust, og la­ves­te var 6,0 gra­der 14. au­gust, står det i sta­ti­stik­ken.

Sam­let ned­bør var 137,0 mm, og det kom mest ned­bør 6. sep­tem­ber. På ett døgn ble det da målt 31,6 mm klok­ka 7 for de sis­te 24 ti­mer. Også tors­dag og lør­dag for­ri­ge uke var det mye ned­bør og over 20 mm beg­ge da­ger.

– Høy­es­te vind­has­tig­het var 6,6 m/s 19. au­gust, iføl­ge måle­sta­sjo­nen.

En del sol

Når det gjel­der va­e­ret frem­over, ser det ikke så verst ut iføl­ge pro­gno­se­ne hos pent. no som sam­men­lig­ner både yr.no og storm.nos vars­ler.

Bort­sett fra litt regn tirs­dag og en del ons­dag, skal sola jevn­lig tit­te fram hver dag helt ut i nes­te uke.

Tem­pe­ra­tu­re­ne blir mel­lom 13 og 16 gra­der midt på da­gen.

ARKIVBILDE

UTRYGT: De sis­te da­ge­nes skif­ten­de va­er vit­ner om at høs­ten er over oss.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.