– Still krav til oss

For at in­te­gre­rin­gen av flykt­nin­ger og inn­vand­re­re skal lyk­kes, må de gis opp­ga­ver og bli stilt krav til. Det gir mest­rings­fø­lel­se og en bed­re mu­lig­het for god in­te­gre­ring.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - bFRIVILLIG AR­BEID

Flykt­nin­ger og inn­vand­re­re vil gjer­ne va­ere med i det nors­ke sam­fun­net og få opp­ga­ver og ut­ford­rin­ger. Det kom frem på et møte på råd­hu­set tirs­dag om in­te­gre­ring og fri­vil­lig­het. Pa­py Kan­da-Kan­da sier det må stil­les krav til inn­vand­rer­ne, og at det vil gi dem økt mest­rings­fø­lel­se.

Det­te kom frem som et klart øns­ke både fra inn­vand­re­re og or­ga­ni­sa­sjo­ner på mø­tet om in­te­gre­ring og fri­vil­lig­het som ble holdt på råd­hu­set tirs­dag kveld. I Grim­stad fin­nes det i dag 200 uli­ke lag og for­enin­ger, og alle dis­se var in­vi­tert ti mø­tet. Nå var det langt ifra alle som kom, men av de rundt 50 per­sone­ne som had­de møtt opp var det et vidt spek­ter av med­lem­mer fra både Røde Kors og In­ner Whe­el til uli­ke korps og fle­re me­nig­he­ter.

Kom­pe­tanse­gi­ven­de fri­tid

Alle fikk de høre om pro­sjek­tet «Kom­pe­tanse­gi­ven­de fri­tid» som hand­ler om hvor vik­tig det er at flykt­nin­ger og inn­vand­re­re en­ga­sje­rer seg i det nors­ke sam­fun­net og i uli­ke lag og for­enin­ger. Og de har som sagt et stort spek­ter og spenn­vid­de å vel­ge i, også i Grim­stad.

– «Kom­pe­tanse­gi­ven­de fri­tid» hand­ler om at hvis man som flykt­ning el­ler inn­vand­rer blir med i en fri­vil­lig or­ga­ni­sa­sjon el­ler for­ening, gir det en økt mu­lig­het for nett­verks­byg­ging og med­bor­ger­skap. Det­te er vik­ti­ge as­pek­ter ved det nors­ke sam­fun­net som flykt­nin­ge­ne må la­ere seg, sa Linn Iren Enge­myr Kn­ut­sen, kon­su­lent i flykt­ning­tje­nes­ten i Grim­stad og pro­sjekt­le­der for «Kom­pe­tanse­gi­ven­de fri­tid».

Må en­ga­sje­re seg

– Hvis man kom­mer som ens­lig sy­risk mann til Grim­stad, er det ikke så lett å få sitt eget nett­verk el­ler å bli in­te­grert. Det igjen kan føre til pro­ble­mer med å skaf­fe seg jobb, for­di han ikke kan skaf­fe seg re­fe­ran­ser el­ler fyl­le vik­ti­ge hull på CV-en. Hvis han der­imot en­ga­sje­rer seg og blir med i lag og for­enin­ger, kan han let­te­re løse dis­se ut­ford­rin­ge­ne. I til­legg la­erer han seg de nors­ke ko­de­ne, språ­ket og hvor­dan vi gjør ting i Nor­ge. Der­for er det så vik­tig å bli med i fri­vil­lig­het, sa hun.

– Men in­te­gre­ring hand­ler også om så mye mer enn bare det å få en jobb. Det hand­ler om å få re­la­sjo­ner til den byen du bor i, re­la­sjo­ner for å kun­ne bli en med­bor­ger, fin­ne sin plass in­nen­for en so­si­al ram­me, sa hun. Det nes­te spørs­må­let blir da hvor­dan sam­fun­net kan få flykt­nin­ge­ne til å bli ak­ti­ve del­ta­ke­re, ikke bare mot­ta­ke­re av tje­nes­ter.

– Vi ten­ker så lett at de har in­gen ting, og at vi må hjel­pe dem, men de vil også gjer­ne få gjø­re det sam­me. De vil også del­ta og bi­dra med å løse opp­ga­ver. Alle har nem­lig be­hov for å kjen­ne seg vik­ti­ge og bli gitt an­svar. Vi må der­for job­be sam­men med dem, ikke bare til­by dem hjelp el­ler tje­nes­ter, sa Linn Iren Enge­myr Kn­ut­sen.

Sva­ert gode er­fa­rin­ger

De­ret­ter holdt Kris­ti­ne Land, svømme­skole­an­svar­lig i Grim­stad svømme­klubb, et inn­legg om de­res er­fa­rin­ger med å in­klu­de­re flykt­nin­ger og inn­vand­re­re i svømme­klub­ben og å gi dem opp­ga­ver og an­svar.

Hun for­tal­te blant an­net at de i det­te se­mes­te­ret har rundt 50 voks­ne og 50 barn med på uli­ke svømme­kurs, og at de har man­ge tid­li­ge­re flykt­nin­ger og inn­vand­re­re som in­struk­tø­rer.

– Da vi be­gyn­te det­te ar­bei­det og tok inn flykt­nin­ge­ne for å la­ere dem å svøm­me, var språ­ket en ut­ford­ring. De al­ler fles­te som be­gyn­ner hos oss er nem­lig vel­dig nye i Nor­ge, og snak­ker ikke så godt norsk. Etter hvert ga vi en del av dem til­bud om å bli in­struk­tø­rer. De fikk da dek­ket in­struk­tør­kur­set og liv­red­nings­kur­set og fort­sat­te å job­be hos oss og la­er­te and­re som kom etter å svøm­me. Nå bru­ker vi dem så mye, og det har nes­ten blitt en fast vane å ha dem med hele ti­den for­di de hjelper så mye, sa hun.

Opp­la­e­ring kos­ter

Hun inn­røm­te at det kos­ter å la­ere opp flykt­nin­ge­ne til å bli svømme­in­struk­tø­rer.

– Men flykt­nin­ge­ne er helt klart en res­surs for oss også. Med­lems­mas­sen i klub­ben vår øker hele ti­den, og de har blitt en vel­dig stor del av Grim­stad svømme­klubb. De er også vel­dig in­klu­de­ren­de, og det er utro­lig gi­ven­de å job­be med dem. Det å ha en li­ten ut­gift på en in­struk­tør som gir så mye, er der­for vel­dig lite, sa hun.

Hun sa også at flykt­nin­ge­ne gjen­nom det­te kan bru­ke den­ne job­ben på CV-en når de skal søke job­ber se­ne­re, og at de kan bru­ke dem som re­fe­ran­ser se­ne­re.

I en vi­deo som ble vist, som ble la­get for to år si­den av FN, for­tel­ler en av gut­te­ne som har job­bet som in­struk­tør hos dem

at job­ben, og det at det har blitt stilt krav til ham, har gitt ham økt selv­til­lit og en stor til­freds­het.

Nett­opp det­te var også Pa­py Kan­da-Kan­da in­ne på i sitt inn­legg.

– Gi opp­ga­ver, ikke bare snakk

Han kom­mer opp­rin­ne­lig fra Kon­go, og kom til Nor­ge for 15 år si­den.

Etter å ha va­ert her i tre må­ne­der, vil­le han en­ga­sje­re seg i Ca­nal Stre­et i Aren­dal.

– De nors­ke ven­ne­ne mine hjalp meg, men sam­ti­dig job­bet jeg og bi­dro. Det er vel­dig vik­tig. Når folk kom­mer for å va­ere fri­vil­lig, gi dem opp­ga­ver, ikke bare snakk til dem. Gi dem opp­ga­ver, sett krav til dem. Det gir dem mest­rings­fø­lel­se. Da fø­ler de at de er med i sam­fun­net, sa han.

MAN­GE FREMMØTTE: Rundt 50 per­soner had­de møtt opp på mø­tet, og etter å ha hørt på fle­re inn­legg, skul­le del­ta­ker­ne snak­ke sam­men og kom­me med ide­er om hvor­dan in­te­gre­rin­gen kan gjø­res bed­re.

IN­TE­GRE­RING: Eben­ge Re­gen­bo­gen (t.v.), Azi­za Abou­jad og Ah­mad Noor er alle med­lem­mer av inn­vand­rer­rå­det i Grim­stad og var også med på mø­tet. Her sam­men med flykt­ning­kon­su­lent Astrid Aa­sen.

VIK­TIG: Ord­fø­rer Kjetil Glims­dal sa at flykt­nin­ge­ne bi­drar mye, og at de er vik­ti­ge også i fri­vil­lig­he­ten. Det er Linn Iren Enge­myr Kn­ut­sen enig i.

MÅ VI­SES AN­SVAR: Flykt­nin­ger og inn­vand­re

FOTO: KJETIL KARL­SEN

re må vi­ses an­svar og bli gitt opp­ga­ver, me­ner Pa­py Kan­da-Kan­da (i midt­en). Det er svømme­skole­an­svar­lig Kris­tin Land (t.v.) og Linn Iren Enge­myr Kn­ut­sen i flykt­ning­tje­nes­ten helt enig i.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.