På Fri­voll sko­le er det mest po­pu­la­ere klasse­rom­met ute

Det spi­rer og gror i skole­ha­gen rett ved på Fri­voll. Den­ne uken har ele­ve­ne høs­tet alt fra jord­s­kokk til knute­kål.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - SKO­LE Øystein Bjerke­strand

I skole­ha­gen neden­for Ha­ge­land ved Opp­lands­vei­en spi­rer det godt, og i dis­se da­ger gjør de sis­te inn­høs­ting før for­eld­re­ne skal få mu­lig­he­ten til å kjø­pe rå­va­re­ne.

På tors­dag er ele­ver og fore­sat­te in­vi­tert til et ar­ran­ge­ment der de nye første­klas­sin­ge­ne skal øns­kes vel­kom­men. Her skal ele­ve­ne sel­ge pro­duk­ter de har dyr­ket fram i skole­ha­gen, for­tel­ler Tor Hel­dal, som er ansvar­lig for skole­ha­gen sam­men med El­se Leif­sen.

Mye for­skjel­lig

I ha­gen fin­ner man et bredt spek­ter av grønn­sa­ker. Po­tet, per­sil­le, jord­s­kokk, kål, knute­kål, ra­bar­bra og gul­rot, for å nev­ne noe. Og ele­ve­ne sy­nes det er topp.

– Jeg dig­ger å va­ere her, sier Ni­co­lai André Osen. Han får støt­te av sine klasse­ka­me­ra­ter.

– Det er gøy, men gri­se­te. Vi

spi­ser noe, men sel­ger det mes­te, sier Mu­ku Poe Eh.

Blant an­net la­ges det grønn­saks­sup­pe av noe, mens and­re ting går rett i ma­gen uten til­be­re­del­se.

– Gul­røt­te­ne er det bes­te, fast­slår Hen­rik André Thore­sen.

Vil in­spi­re­re

Tor Hel­dal for­tel­ler at skole­ha­gen har va­ert en stor suk­sess si­den opp­start. Alle trin­ne­ne bru­ker den, og den bru­kes til man­ge for­skjel­li­ge ty­per un­der­vis­ning.

– Det hand­ler om å til­pas­se un­der­vis­nin­gen og va­ere litt krea­ti­ve, for­tel­ler han.

– Det har blitt et fint sted å va­ere, og det pas­ser jo vel­dig fint at det er så na­er sko­len. Vi hå­per jo at det­te kan va­ere med på in­spi­re­re and­re sko­ler til å gjø­re det sam­me, fort­set­ter Hel­dal, som har skrevet opp­ga­ve om det å dri­ve en skolehage.

Da Adres­sa var på be­søk i skole­ha­gen var ele­ve­ne i full gang med høs­tin­gen. Noen pluk­ket poteter, and­re vas­ket de for­skjel­li­ge grønn­sa­ke­ne, mens noen bruk­te måle­bånd for å måle høy­den på sol­sik­ke­ne som om­kran­ser hage­flek­ken.

KÅLVASK: Hen­rik André Thore­sen og Ni­co­lai André Osen sør­get for at kå­len var ren og pen.

SJETTEKLASSE: Det var en stolt og for­nøyd gjeng som vis­te fram skole­ha­gen.

SOLSIKKE: Si­men Kor­svik var godt for­nøyd med høy­den på sol­sik­ke­ne.

POTETER: Mu­ku Poe Eh og Ise­lin Salve­sen pluk­ket du­sin­vis med poteter i lø­pet av en skole­time.

JORD­S­KOKK: Ane Ise­ne (t.v.) Sun­dus Al­ra­hal og In­vild Skog­li Lone­bu vi­ser fram da­gens «fangst» i ha­gen.

SKITTEN: Man må reg­ne med å bli litt skitten på hen­da når man job­ber med grønn­sa­ker, fast­slår Ai­la Elina Gar­cia Lah­ti­nen.

INN­GANG: Ha­gen lig­ger plas­sert like ved Opp­lands­vei­en, et par stein­kast fra Fri­voll sko­le.

GULT: Ma­ja Røn­ning Ste­en pas­set på å matche sol­sik­ke­ne hun mål­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.